نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اصول دین

2 عضو هیأت علمی دانشکده اصول الدین قم

3 استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم . r_khoshneyat@yahoo.com

چکیده

«بررسی تاثیر اصول اخلاق فاضله بر پیشرفت وتوسعۀ پایدار جوامع ازمنظر قرآن کریم»
چکیده: علمای اخلاق، تمامی فضایل اخلاقی را نشأت یافته از چهار فضیلت «عفت»، «شجاعت»، «حکمت» و«عدالت» می دانند. این نوشتار با تکیّه بر داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی وتحلیلی به دنبال تبیین و بررسی نقش این اصول اخلاق فاضله، بر پیشرفت و توسعۀ پایدار جامعه، ازمنظر قرآن کریم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد، عفّت نافی اسراف و هدر رفتن سرمایه های جامعه و زمینه ساز «تولید حداکثری و مصرف حداقلی» است. و توسعۀ فکری و فرهنگی بشریّت، مرهون شجاعت انبیاء و پیروان راستین ایشان می باشد. و شهامت دانشمندان، توسعۀ علمی وفلسفی جامعه را به ارمغان می آورد. همچنین، توسعۀ اقتصادی جامعه و استقرار عدالت_ به عنوان شاخصۀ مهم توسعۀ پایدار- بدون فضیلت شجاعت، ناممکن است. نتیجۀ دیگر آنکه، هر چه، جامعه به زینت حکمت در تمام اقسامش آراسته گردد، به همان میزان، از پیشرفت و رشد بیشتری برخوردار می گردد و سرانجام، فضیلت «عدالت» که حاصل امتزاج سایر فضیلت هاست، رابطۀ متقابل وجودی با فضیلت «تقوی» دارد. و با ایجاد اعتدال در قوای نفسانی، زیرساخت پیشرفت وتوسعۀ فرد و جامعه را مهیا می سازد.
کلید واژه: قرآن، اخلاق، توسعۀ پایدار، پیشرفت، اصول اخلاق فاضله.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of Principles of utilitarian ethics on improvement and sustainable development of communities from the perspective of Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ali nikooei 1
  • Heydar Ali Rostami 2
  • Gholamreza Khoshniyat 3

1 PhD student at the Faculty of Principles of Religion

2 Member of the faculty of the Faculty of Principles of Qom

3 Assistant Professor of Shahid Mahallati Higher Education Complex in Qom.

چکیده [English]

Studying the effect of Principles of utilitarian ethics on improvement and
sustainable development of communities from the perspective of Holy Quran

Abstract

Morality scholars consider all moral virtues originated from the four virtues of
"modesty", "courage", "wisdom" and "equity". Based on the data obtained from library
studies and by using descriptive-analytical method, this article, seeks to study and
explain the role of these principles of utilitarian ethics on improvement and sustainable
development of communities from the perspective of Holy Quran. The results of this
research shows that modesty suppress the extravagance and the waste of society capital
and makes the bed for "maximum production and minimum consumption" .And the
intellectual and cultural development of humanity is because of the courage of the
prophets and their true followers. And the courage of scholars causes the scientific and
philosophical development of society. Also, the economic development of society and
the establishment of justice - as the important indicator of sustainable development - is
impossible without courage virtue. Another result is that the more society is adorned
with wisdom in all its forms, the more it improves and develops, and finally, the virtue
of "equity" which is the combination of the other virtues, has an existential relationship
with the virtue of "piety". And by establishing temperance at the soul facilities it
provides the bases of individual and society improvement and development.

Keywords: Quran, morality, sustainable development, improvement, Principles of
utilitarian ethics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • morality
  • sustainable development
  • improvement
  • Principles of utilitarian ethics