نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت آموزش عالی علامه و مدرس دانشگاه تهران

چکیده

تدریس جزء مباحثی است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ مدرس و دانشجو، تاثیرگذاری بسیاری بر کیفیت آموزش و در نتیجه دستیابی به اهداف متعالی آموزشی دارد. بنابراین مدل های تدریس از جمله مهم ترین مباحثی است که نظام آموزش عالی باید در مورد آن پژوهش و سرمایه گذاری کرده و با توجه به تحولات و توسعه جهانی، رشد و بالندگی گام به گام را در این زمینه ایجاد کند. با توجه به خلاء پژوهشی مشاهده شده و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر، هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدلی اسلامی-ایرانی برای تدریس بر اساس روایت تدریس اساتید شاخص است. روش انجام پژوهش نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان پژوهش 33 استاد شاخص در رشته های علوم انسانی دانشگاه های دولتی تهران هستند. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، کدگذاری باز، محوری و انتخابی به همراه تحلیل روایتی مورد استفاده قرار گرفته است. برای افزایش اعتبار یافته ها از سه سویه سازی و بازبینی توسط مشارکت کنندگان پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که مقوله مرکزی در تدریس اساتید شاخص ها، باورها و ارزش های اسلامی و ایرانی است که طی سال ها در آنها شکل گرفته است. اساتید شاخص در مدل تدریس اسلامی-ایرانی خود که 5 بخش اصلی دارد به دنبال اهدافی از جمله ایجاد انگیزه، تعامل و مشارکت، حمایت، رشد، کاربردی کردن سرفصل ها، برنامه ریزی درسی و طرح درس مناسب، تاثیرگذاری بر سیاست ها، قوانین و آیین نامه ها در جهت حمایت از تدریس، فرهنگسازی و جانشین پروری هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Narrative of Leading professors Teaching and Designing and Explaining Islamic-Iranian model

نویسندگان [English]

  • Vahid Vahedjavan 1
  • Saeedeh Taghizadeh 2

1 Assistant Professor, Faculty of Education and Islamic Thought, University of Tehran.

2 PhD of Higher Education Management, Allameh Tabataba University & Teacher of the University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research is to present an Islamic-Iranian model for teaching based on the teaching narrative of leading professors. The research method is grounded theory. The participants of the research are 33 leading professors in the fields of humanities of Tehran public universities. To analyze the data obtained from semi-structured interviews, open, axial and selective coding along with narrative analysis has been used. To increase the validity of the findings, the method of checking the participants and three strains were used. The findings show that the central category in the teaching of professors is the Islamic and Iranian indicators, beliefs and values that have been formed in them over the years. These factors are formed under the influence of such things as growth environment, modeling the teaching of popular professors, personality traits, using successful national and international teaching experiences, their teaching experiences, passing teaching courses or teacher training courses. Leading professors in their Islamic-Iranian teaching model, which has 5 main parts, seek to motivate, interact and participate, support, grow, consider the student's abilities and conditions and facilities, appropriate and continuous evaluation of themselves and the student in various ways, practical making the topics, curriculum planning and lesson plan appropriate, influencing policies, rules and regulations to support teaching, culture and succession to be able to achieve the best educational results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Model
  • Leading Professors
  • Grounded Theory
  • Islam
  • Iran