نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

همواره آثار دانشمندان یک رشته به دلیل حجم، تنوع و گستردگی فراوان آن‌ها و سیر زمانی طولانی متغیر، به‌طور مشخص و معینی درک و تفهیم نمی‌گردد، که این برای تمامی خبرگان به‌خصوص پژوهشگران علوم انسانی و مدیریت، صادق است، لذا این پژوهش به دنبال سنتزپژوهی و طراحی مدل منظومه فکری-اسلامی دکتر سیدرضا سیدجوادین با رویکرد کهکشانی است. پژوهش حاضر از حیث پارادایم، تفسیری، ازنظر هدف، بنیادی و ازنظر ماهیت، اکتشافی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری بوده است نمونه آماری نیز به‌صورت تمام شماری و به شیوه در دسترس، انتخاب‌شده است. یافته‌ها حاکی از این بود که از بین حدود 140 آثار تألیفی و پژوهشی ایشان، 674 متغیر استخراج گردید که با ترکیب و تلفیق آن‌ها، نهایتاً 24 مقوله، طبقه‌بندی و تدوین شد. نهایتاً بر اساس ابعاد، نزدیکی مفاهیم و ارتباطات آن‌ها با هسته مرکزی، با استفاده از علم استعاره‌پردازی، سه مدار کهکشانی طراحی و مقوله‌ مدیریت منابع انسانی به‌عنوان هسته اصلی خورشید و مقوله‌های اصول مدیریت، رفتار سازمانی، ویژگی‌های سازمانی، مدیریت اسلامی، رهبری، مدیریت دانش، کارآفرینی، رفتار مصرف‌کننده، استخدام و کارمندیابی و بازاریابی به‌عنوان سیاره‌ها در مدارهای مشخص جای گرفتند. نتایج نشان داد که منظومه فکری-اسلامی دکترسیدجوادین، می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب و زیربنای مشخص در علم مدیریت اسلامی منابع انسانی برای استفاده مدیران و اساتید در محیط آموزشی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، واقع گردد. همچنین خلأهای پژوهشی و فرصت‌های بکر تحقیقاتی در حوزه مدیریت به‌خصوص مدیریت اسلامی از طریق این مدل، قابل‌شناسایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and design of model of the Islamic intellectual system Dr. Seyed Reza Seyed Javadin with a galactic approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Torabi 1
  • Morteza JafariZare 2
  • Azam Tadayon 3
  • Nazanin Rahmani 4

1 Ph.D. in Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Business Management, Faculty of Humanities, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

4 Ph.D, student, Business Administration, Department of Business Administration, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research seeks to synthesize research. And designing a model of the intellectual-Islamic system of Dr. Seyed Reza Seyed Javadin with a galactic approach. The present study is paradigmatic, interpretive, purposeful, fundamental and exploratory in nature. The tools of data collection were library studies and filing. The statistical sample was selected in full and in an accessible way. The results showed that out of about 140 works written and researched by him, 674 variables were extracted which by combining and combining them, finally 24 categories were classified and compiled. Finally, based on the dimensions, proximity of concepts and their relationship with the central core, using metaphorical science, three galactic orbits are designed and the category of human resource management as the core of the sun and the categories of principles of management, organizational behavior, organizational characteristics, Islamic management, leadership, management Knowledge, entrepreneurship, consumer behavior, recruitment and recruitment and marketing as planets were placed in specific orbits. The results showed that Dr. Seyed Javadin's Islamic-intellectual system can be used as a specific framework and foundation in the science of Islamic human resource management for the use of managers and professors in educational environments, industries, and enterprises. Also, research gaps and pristine research opportunities in the field of management, especially Islamic management, can be identified through this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System of Thought
  • Islamic System
  • Seyed Reza Seyed Javadin
  • Seyed Javadin
  • Galactic Coding
  • Professors of Management