نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،واحداراک،دانشگاه آزاداسلامی،اراک،ایران.

2 استادیارگروه حقوق دانشکده علامه طباطبایی، ایران، تهران.

3 استادیارگروه حقوق واحد دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرقدس،ایران،شهرقدس.

چکیده

مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به‌موجب قاعده آتش‌نشان در کامن‌لای ایالات‌متحده آمریکا، درصورتی‌که ایجاد خسارت باهدف نجات جان فرد/افرادی صورت گیرد، دعوای خسارت مستقیماً از سمت خسارت‌دیده علیه نجات‌یافته اقامه‌شده و نجات‌دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی قابلیت کاربرد این قاعده در نظام حقوقی کشور انجام‌شده است. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به‌موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات‌دهنده مطرح‌شده که معمولاً مورد تائید قرار می‌گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات‌دهنده علیه نجات‌یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. بنابراین اجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران با مشکلاتی مواجه می‌باشد. بنابراین برای اجرای دقیق این قاعده، نیاز است که قانون‌گذار ضمن اضافه کردن ماده یا تبصره‌هایی به قوانین مدنی و جزایی، در خصوص اصل مسئولیت به سبب اضطرار و با داشتن انگیزه مثبت، جنبه‌های انتقال آن، و تشریفات ساده رسیدگی به آن را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the feasibility of applying the legal model of firefighting with the aim of advancing justice in the Islamic-Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Aboozar Behroozi 1
  • Abbas Kazemi NajafAbadi 2
  • Soheil Taheri 3

1 PhD Student in Private Law, Vahedarak, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Assistant Professor, Law Department, Allameh Tabatabaei College, Iran, Tehran.

3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Shahr-e-Quds Branch, Iran, Shahr-e-Quds.

چکیده [English]

Criminal and civil liability is personal according to the rules of the current legal system of our country and its transferability requires judicial procedures. However, according to the United States General Assembly Fire Department, if a claim is made for the purpose of saving the life / persons, the claimant will not be held directly liable by the injured party against the rescued person and the rescuer. This research has been done by analytical-descriptive method with the aim of investigating the applicability of this rule in the legal system of the country. It was concluded that at present, only under the jurisprudential rule of Ehsan and citing Article 167 of the Constitution, first a claim for damages was made against the rescuer, which is usually upheld, and then a secondary lawsuit was filed by the rescuer against the rescued, which was accepted by the judge. From the jurisprudential rules of harmlessness, benevolence, causation and loss depend. Therefore, the implementation of this rule in the Iranian legal system is facing problems. Therefore, for the strict implementation of this rule, it is necessary for the legislator, while adding an article or notes to the civil and criminal laws, to determine the aspects of liability due to urgency and having a positive motive, aspects of its transfer, and simple formalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Iranian Legal System
  • Common Law
  • Motivation
  • Firefighting Rule