نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار شامل دو قسمت است یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، مراکز مختلفی همچون مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که شروع شده و تقریباً مبحثی جدید است. دیگری ابوالقاسم سحاب تفرشی که از فرهیختگان اواخر عهد قاجار و عصر پهلوی اول بوده است. وی رویکردی متفاوت با دیگر نویسندگان هم عصر خود دارد.در زمانه سحاب با حمایت حکومت از عقاید ضد اسلامی و نویسندگان از این دسته وی برخورداری از عقاید عمیق اسلامی، شیفته فرهنگ و تمدن اسلامی_ایرانی است و با حفظ دیانت خود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در پیش می‌گیرد. سحاب در آثارش مکرر به دین و موطن خود پایبند و موافق پیشرفت ایران اسلامی به مانند کشور های اروپایی بود اما تا جایی که لطمه‌ای به اسلام و مذهب شیعه وارد نکند و اگر مقابل اسلام و ایران بود مخالفت خود را بیان می‌کرد. مطالب مذکور در کتبی چون تاریخ خجسته، مدرسه عالی سپهسالار و... بس هویداست. سحاب علاقه شاخصی به الگوی رفتاری میرزا حسین خان سپهسالار که خود چشمه‌ای از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است را دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای، برآنست تا ضمن بررسی آثار مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب، اهمیت و کیفیت آن‌ها را به‌عنوان پژوهش تاریخی، نقد و اعتبار سنجی نماید مطالب مربوطه را استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Iranian Islamic Model of Abolghasem Sahab's Progress in the Style of Mirza Hossein Khan Sepahsalar

نویسندگان [English]

  • Meysam Soleymani 1
  • Fateme Ahmadvand 2

1 University International Imam khomeyni

2 Assistant Professor, Department of History and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The The Iranian Islamic Model of Progress Abolghasem Sahab in the style of Mirza Hossein Khan Sepahsalar consists of two parts. One is the Iranian Islamic Model of Progress. . Another is Abolghasem Sahab Tafreshi, who was one of the intellectuals of the late Qajar era and the first Pahlavi era. He has a different approach from other writers of his time. In Sahab's time, with the support of the government for anti-Islamic beliefs and writers from this category, he has deep Islamic beliefs, is fascinated by Islamic-Iranian culture and civilization. Takes over. In his works, Sahab repeatedly adhered to his religion and homeland and agreed with the progress of Islamic Iran like European countries, but as long as it did not harm Islam and the Shiite religion, and if he was against Islam and Iran, he expressed his opposition. The mentioned matters are very evident in books such as "Happy History", "Sepahsalar High School" and so on. Sahab has a strong interest in the behavioral model of Mirza Hossein Khan Sepahsalar, which is itself a source of the Iranian Islamic model of progress. The present study, using a descriptive-analytical method and relying on documents and library resources, intends to review the works related to the Iranian Islamic model of Abolghasem Sahab's progress, critique and validate their importance as a historical research. Extract, examine and analyze.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic
  • Iranian
  • progress
  • Sahab
  • Sepahsalar