نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه ازاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه ازاد اسلامی، بناب، ایران. نویسنده مسئول

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه ازاد اسلامی،بناب، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد بناب، دانشگاه ازاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه کاربردی است که در قالب یک مطالعه توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان و کارکنان بانک ملی شهر تبریز می باشد (N=130)؛ در این تحقیق نمونه‌گیری انجام نشده و گردآوری داده‌ها به صورت تمام شمار صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت پنج درجه بوده است. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری-محتوایی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه برابر با 89/0 بدست آمد که نشان می‌دهد پرسشنامه مورد استفاده از پایایی مطلوب برخوردار است. برای تحلیل داده ها و استخراج عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. همچنین جهت رتبه بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، شش عامل جبران خدمات مالی، جبران خدمات غیرمالی، ﻋﻮاﻣﻞ عوامل ناشی از شغل، ﻋﻮاﻣﻞ زمینه ای و عوامل مداخله گر بعنوان سازه های مؤثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی شناسایی شدند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که جبران خدمات مالی بیشترین تاثیر را بر نظام جبران خدمات در بانک ملی دارد و جبران خدمات غیرمالی، عوامل ناشی از شغل و عوامل زمینه ای، عوامل فردی، عوامل مداخله گر نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the service compensation system in Bank Melli Iran

نویسندگان [English]

  • behrouz osmani 1
  • farhad nejadirani 2
  • gholamreza rahimi 3
  • jafar beikzad 4

1 PHD student of government management, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the factors affecting the compensation system in Bank Melli Iran. This is an applied study carried out in the form of a descriptive-survey study. The statistical population of this study includes specialists and employees of Bank Melli Tabriz (N = 130); in this study, sampling was not performed and data were collected by census. The data collection tool was a self-administered questionnaire based on a five-point Likert scale. The validity of the questionnaire was confirmed by face-to-content validity method. Also, Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was equal to 0.89, which indicates that the questionnaire used has the desired reliability. Exploratory factor analysis method was used to analyze the data and extract the factors affecting the service compensation system in Bank Melli Iran. Friedman test was also used to rank the effective factors. Based on the results obtained in this study, six factors of financial services compensation, non-financial services compensation, job-related factors, underlying factors and interfering factors were identified as effective structures on the service compensation system in Bank Melli. The results of Friedman test also showed that financial services compensation has the greatest impact on the service compensation system in Bank Melli and compensation of non-financial services, job-related factors and underlying factors, individual factors, intervening factors are in the next priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service compensation system
  • Bank Melli Iran
  • factors affecting
  • service compensation