نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه ، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه ، ایران

چکیده

مصرف‌کننده و عرضه‌کننده به‌عنوان طرفین یک معامله دارای حق‌وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف‌کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته‌شده که دولت‌ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف‌کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت‌ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت‌های مدنی و کیفری به‌صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف‌کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف‌کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به‌تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه‌پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من‌جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت‌های تولید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of the current procedureof consumer protection and the requirements of the correct Iranian model for consumer protection

نویسندگان [English]

  • Vahid Karimi 1
  • Akbar Bashiri 2
  • Abasat PoorMahhamad 2

1 PhD Student in Private Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Assistant Professor of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

The consumer and the supplier as the parties of a transaction have rights and rights that due to the general consumption of some goods/services in the country, consumer rights are part of the recognized citizen rights that governments are required to protect. This research has been done by analytical-descriptive method. The research question is what are the strengths and weaknesses of the current practice of protecting consumer rights in the country and what are the ways to improve it? Not much time has passed since the approval of the Consumer Rights Protection Law and many examples of consumer rights have not been mentioned in it. The executive documents of this law are not very clear about the responsibilities. Civil and criminal responsibilities are not clearly specified in the law, and in the implementation section, the responsibilities of different institutions are either not determined correctly or conflict with each other. On the other hand, the economic capacity of our country is such that the position of supporting domestic production should also be prominent in the mentioned model, which is sometimes in conflict with consumer rights. The result of the discussion is that for the proper protection of consumer rights, the first step of economic growth is needed, and accordingly, the increase in the quality of products can be justified. Finally, by amending the law approved in 2009 and its executive regulations, the responsibility of various institutions, including the Ministry of Justice, the National Standards Organization, the Ministry of Privacy and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • Citizenship Rights
  • Protection
  • Iranian Law
  • International Documents