نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

چکیده

زمینه‌سازی برای تحقق مرجعیت علمی، از مهمترین اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی و قلب تپنده و پیش‌نیاز اصلی شکل‌گیری و بالندگی تمدن جدید ایرانی اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش‌های دستیابی به مرجعیت علمی‌ در حوزه علوم انسانی و تبیین کژکارکرد‌های بازدارنده انجام شده ‌است. بدین‌منظور با معناکاوی در ادراک نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد، به شناسایی و تبیین پدیده مورد بررسی پرداخته ‌شد. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از نوع راهبردهای زنجیره‌ای و نظری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 31 نفر از نخبگان و استادان دانشگاه گردآوری شد و به روش کدگذای باز، محوری و گزینشی تحلیل گردید؛ تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به شناسایی 7 مقوله اصلی منجر گردید که شامل "زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی"، "زمینه‌های ساختاری"، "کژکارکرد‌های نظام آموزش و پژوهش"، "ناهمسویی‌های بینشی و انگیزشی"، "کژکارکرد‌های تخصیص منابع و امکانات"، "کژکارکرد‌های سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌" و "استیلای نگرش‌های کمّی‌گرا" است. در نهایت نتایج نشان داد استیلای نگرش کمّی‌گرایی در رویه‌های موجود، به شکل‌گیری و تشدید موانع و کژکارکرد‌های بازدارنده مرجعیت علمی دامن زده‌‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation the deterrent dysfunctions of scientific authority in the humanities

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghorbankhani 1
  • Keyvan Salehi 2

1 University of Tehran

2 Faculty member, University of Tehran

چکیده [English]

 
Scientific authority is one of the most important strategic goals of the Islamic Republic of Iran. This study aims to explain the dysfunctional functions in the scientific authority. To this end, the perception of academic intellectuals was examined with a qualitative approach. Data were collected using purposive sampling and semi-structured interviews with 31 elites and university professors. Data were analyzed by open, axial, and selective coding methods. The coding steps are also provided in detail. Data analysis led to the identification of 7 main categories, including “cultural and social contexts”, "structural contexts", "dysfunctions of the education and research system", "insight and motivational disparities", "dysfunctions of resource and facilities allocation", "Policy and planning dysfunctions" and "domination of quantitative attitudes". Finally, we outline the disadvantages and advantages of each category and present the results in the form of 14 statements. We conclude by revealing the numerous instances and harms of the central category.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific authority
  • Grounded theory
  • Academic intellectuals
  • Evolution on the humanities