نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی امین، نویسنده مسئول

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

دین و اعتقادات دینی را، نمی‌توانیم بدون اثر بر زندگی فردی و اجتماعی افراد در نظر بگیریم. به‌ویژه که انجام مناسک و رفتارهای دینی، بیشتر یک رفتار اجتماعی است تا درون فردی. از سوی دیگر، کیفیت روابط عاطفی و عاشقانه بین انسان‌ها، متأثر از عوامل عدیده‌ای است که ویژگی‌های شخصیتی هر فرد را می‌سازند. هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق‌ورزی در میان شهروندان تهرانی هست. محقق در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و حجم نمونه‌ای مشتمل بر 300 که با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بخش‌های شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب تهران، انتخاب گردیده‌اند، به بررسی این موضوع می‌پردازد. تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است. تحلیل روابط متغیرهای میانجی، بین متغیرهای مستقل و وابستۀ اصلی، با استفاده از نرم‌افزار Spss می‌باشد. علاوه‌ بر این، برای تحلیل معادلات ساختاری حاکم بر روابط بین متغیرها از تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار Amos استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انجام مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق‌ورزی مؤثر است و نتایج مربوط به شاخص‌های برازش مدل‌های رابطۀ مناسک و رفتارهای دینی با سبک عشق‌ورزی افراد، نشان می‌دهد که این مدل، دارای برازش مطلوب با داده‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Love Styles and Its Relation with Religiosity among Tehran’s CitizensSociological Analysis of Effect of Religious Rites and Behaviors on Love Style among Tehrani Citizens

نویسندگان [English]

  • KhadijehSadat MasoomizadehDezfooli 1
  • Mohammad Reza Pouyafar 2
  • Asemeh Ghasemi 3

1 PhD student, Department of Cultural Sociology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Amin University of Police Sciences, responsible author

3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran

چکیده [English]

We can’t consider religion and religious beliefs ineffective on Individual and social life of people. Especially that doing religious rites and behaviors is more social rather than individual. On the other hand, the quality of romantic relations between humans, is influenced by many factors that which make each individual’s personal features. Aim of this research is sociological explanation of effect of religious rites and behaviors on love style among Tehrani citizens. The researcher analyze the issue using iteration method and statistical society contains 300 people that have been chosen via multi-level clustering method from north, center, east, west and south of Tehran. Data obtained from questionnaire were analyzed using descriptive and inferential tests. Analysis of relations of mediator variables between main independent and dependent variables is done using SPSS software. Furthermore, in order to analyze structural equations governing relations between variables, structural equations analysis with AMOS software have been used. Findings of research shows that doing religious rites and behaviors influence on love style and results related to fitness criteria of models of relations between religious rites and behaviors and love style shows that this model has fine fitness with data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love Styles
  • Religiosity
  • Religious Rites
  • Religious Behavior