نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند هویت یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شد. روش تحقیق کیفی و روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق، مشاهده و اسنادی است. جامعه ی پژوهشی تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. روش تجزیه وتحلیل داده ها، روش تحلیل استقرایی و قیاسی و رویکرد تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد توصیفی تفسیری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، دانشجویان در طول دوران تحصیل با دو مقوله ی علمی تحصیلی و فرهنگی روبرو شده اند که بیشترین تاکید و توجه دانشگاه آزاد، به مقوله ی علمی تحصیلی مربوط می شود. نحوه ی رویارویی دانشجویان، با زمینه های هویتی به دوشکل آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته است. مقوله‌ی رویارویی آگاهانه در مواردی به زمینه‌های علمی تخصصی و در مواردی به زمینه ی فرهنگی –اجتماعی بر میگردد.از بین هشت مولفه اصلی، هفت مولفه ی اقتدار، وحدت، تجربه، ارتباط، ارزشمندی، آگاهی و نشان مندی در مورد زمینه ی علمی تحصیلی و تا حدودی فرهنگی تحقق یافته و مولفه ی ثبات محقق نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The present study was conducted with the aim of pathology of students ' identity process in Islamic Azad University of Bandar Abba

نویسندگان [English]

  • Nahid Mirzamani 1
  • azita amirfakhraei 2
  • mokhtar zakeri 3

1 Master of Clinical Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran (corresponding author)

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of pathology of students ' identity process in Islamic Azad University of Bandar Abbas with emphasis on Iranian Islamic model of progress. Qualitative research method and data collection method were deep interview, observation and documentation. The research population is all students of Azad University who were selected using purposeful sampling method. Data analysis method, deductive analysis method and data analysis approach were descriptive-interpretive approach. The results of this study show that students have been faced with two scientific and cultural issues during their studies, with the most emphasis and attention of free University, which is related to academic education. The way the confrontation of the students has been made with conscious and uninformed-shaped identity fields. The subject of conscious confrontation in cases of specialized scientific fields and in some cases are subject to socio-cultural context. Among the eight main components, seven components of authority, unity, experience, relevance, value, awareness and badge about the scientific and somewhat cultural fields of achievement and the component of stability

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • identity
  • Iranian Islamic model of progress
  • azad university