نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران.

2 گروه مدیریت،واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده معارف اسلامی ومدیریت،دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،ایران

4 استادیار،گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران

چکیده

می توان مهمترین هدف مقاله حاضررا طراحی مدل بومی تعالی معنویت سازمانی بارویکرد اسلامی درسازمان بیمه سلامت ایران،برشمرد.برای این منظور،ازاستراتژی های پژوهش ترکیبی شامل دوبخش کیفی وبخش کمی استفاده شده است.دربخش کیفی بااستفاده ازروش تحلیل مضمون،مضامین مرتبط باسوال پژوهش،براساس مصاحبه باخبرگان که درحوزه های مدیریت،معارف اسلامی و سلامت کشوردارای تجربه ویا تالیفات مرتبط بودند استخراج وباترکیب مدل بارون–کلارک وآتریت_ استرلینگ این مضامین درسه دسته فراگیر،سازمان دهنده وپایه دسته بندی شده اندکه ،53 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده وسه مضمون فراگیربه دست آمد.دربخش کمی برای مشخص نمودن عناصرمدل نهایی وتعیین رابطه ومیزان اثرگذاری این عناصر،با استفاده ازروش مدلسازی ساختاری تفسیری،میزان نفوذ پذیری ووابستگی وهمچنین میزان بارعاملی عناصر به شرح زیرمحاسبه شده است:بنیانهای معرفت سازمان(سطح 6،بار عاملی 02/1)،رعایت اصول اخلاقی نسبت به کارکنان(سطح 5،بار عاملی 69/0)،رشد فضائل اخلاقی کارکنان(سطح 4،بار عاملی 56/0)،بهبودفضاهای معنوی موثربرفعالیت سازمان(سطح3،بار عاملی 54/0)،رعایت اصول اخلاقی نسبت به ذیفعان(سطح3،بار عاملی 42/0)،تقویت عدالت محوری نسبت به کارکنان(سطح3،بار عاملی 31/0)،رشد وارتقای معنوی -فرهنگی کارکنان(سطح 2،بار عاملی 27/0) وعملکرد سازمانی(سطح 1،بار عاملی 18/0).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Localization of the model of organizational spirituality excellence in Islamic practice in Iran Health Insurance Organization.

نویسندگان [English]

  • Yousef Amiri 1
  • Ali Reza Slambolchi 2
  • Meisam Latifi 3
  • Ali asgharisarem 4

1 PhD student of public administration, Department of Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, .Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.(Author)

3 Department of Public Administration, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran

4 Assistant professor, Faculty of Management and Accounting, Bu Ali University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The most important purpose of this article is to design a native model of organizational spirituality excellence with an Islamic approach in the Health Insurance Organization of Iran. For this purpose, combined research strategies including qualitative and quantitative sections have been used. In the qualitative section, using the content analysis method, the topics related to the research question, based on interviews with experts who had experience or related writings in the fields of Islamic education,Management and health,extracting and combining the Baron-Clark and Atritis-Sterling model of these topics in three comprehensive categories. , Organizer and base were categorized, of which, 53 basic themes, 8 organizing themes and three comprehensive themes were obtained. In the quantitative part to determine the elements of the final model and determine the relationship and effectiveness of these elements, using interpretive structural modeling, the degree of permeability and dependence as well as the factor load of the elements are calculated as follows: Epistemological foundations (level 6, factor load 02 / 1), observance of ethical principles towards employees (level 5, factor load 0.69), growth of employees' moral virtues (level 4, factor load 0.56), improvement of spiritual spaces effective on performance (level 3, factor load 0.54) Observance of ethical principles towards the beneficiaries (level 3, factor load 0.42), strengthening central justice towards employees (level 3, factor load 0.31), spiritual and cultural growth and promotion of employees (level 2, factor load 0.27) and Organizational performance (level 1, factor load 0.18).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational spirituality
  • Islamic spirituality
  • health insurance
  • Islamic teachings