نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش‌بینی می‌کند که فساد بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی و رشد اقتصادی را از طریق ریسک ناشی از فساد مختل می کند.جهت آزمون عملی و تجربی این پیش بینی ‌ها، ۴۲ کشور برای دوره زمانی 1385 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق با تکنیک تخمین زنندهGMM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد : فساد مانع رشد اقتصادی می گردد و از طریق آن بر سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد باز با منحرف کردن سرمایه‌گذاری بین‌المللی تاثیر می گذارد. عدم اطمینان ناشی از فساد، بر کارآفرینی و فعالیت های تولیدی تاثیر می‌گذارد. بنابراین، بازگشت سرمایه را کاهش داده و ریسک آن را افزایش و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.کشورهای غنی‌تر با دسترسی بهتر به تامین مالی بین‌المللی سریع‌تر رشد نموده و کم‌تر مستعد تاثیرات زیان‌آور فساد نسبت به اقتصادهای نوظهور می باشند. نهایتا اینکه تعامل بین فساد و سرمایه‌گذاری و آثار آن بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار بوده و این تصور را تایید می‌کند که کشورهای کم‌تر سرمایه‌گذاری شده بیشتر در معرض اثرات سوء فساد قرار دارند. این امر نشان دهد که تاثیر نسبی فساد بر رشد با سطح سرمایه‌گذاری متفاوت باشد. علاوه بر آن، برای کشورهای با سطوح پایین سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود که آثار قابل ‌توجهی از فساد در رشد اقتصادی، مستند به افزایش عدم قطعیت و بی‌ثباتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Corruption on Investment and Economic Growth

نویسنده [English]

  • mostafa heidari haratemeh

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of corruption on investment and economic growth , Which is examined using an open economic model and endogenous growth model with the mobilization of international capital. In particular, this model predicts that corruption will negatively impact investment and economic growth through the risk of corruption. For practical and experimental testing of these predictions, 42 countries for the period 2006 to 2019 were considered as a research sample with GMM estimating technique. The results showed: the corruption hampers growth through its impact on investment in an open economy by diverting international investment. The uncertainty induced by corruption acts on entrepreneurship and productive action. Thus, it decreases the return on investment and increases its variance, which discourages investment activities. The richer countries with better access to international financing should be growing faster and be less prone than emerging economies to the adverse effects of corruption. Finally, the interaction term between corruption and investment and its effects on economic growth is negative and significant, appearing to confirm the notion that less-invested countries are more prone to the adverse effects of corruption. This may suggest that the partial effect of corruption on growth varies by level of investment. In addition, for countries with low levels of investment, one would expect significant effects of corruption on economic growth attributable to increased uncertainty and instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: " Corruption "
  • " Economic Growth "
  • " Investment "
  • “ open economic “
  • " GMM "