نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، واحد قزوین ، دانشگاه ازاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت دولتی ،واحد زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ایران

3 استاد یار گروه ریاضی و آمار ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

چکیده

یک فرایند را می توان در هر نوع تغییر در سازمان مشاهده کرد. تغییر را می توان از طریق افراد ، گروه ها و سازمان ها ایجاد کرد. اگر هدف ایجاد یک تغییر موفق است ، باید عوامل کلیدی فرهنگ افراد / سازمانها را در نظر گرفت بنابراین عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های اصلی بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی فزاینده محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است لذا هدف پژوهش حاضر تبیین راهبردهای اجرائی بهبود سازمانی در پرتو فرهنگ می باشد. اهمیت و نوآری این تحقیق در استفاده از دیدگاه های متفکران اسلامی در کنار سایر متفکران غربی و همچنین به نمایش گذاشتن عوامل تعیین کننده کلیدی موفق بمنظور مقایسه روشهای بهبود سازمان بر مبنای فرهنگ می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان انتظامی ناجا می باشد که تعداد 384 می باشند .تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف ، میدانی ، پیمایشی و کاربردی می باشد .برای تحلیل و رابطه بین داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ، فریدمن ، چولگی و کشیدگی ، آلفای کرونباخ و ضرایب CVR و CVI استفاده شده است.آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد.تحقیقات فرهنگ عقلایی را بعنوان فرهنگ غالب سازمانی معرفی می نماید همچنین بیشترین و کمترین اثربخشی مربوط به متغیر های دولت الکترونیک و توزیع قدرت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the executive strategies of organizational improvement in the light of culture by expressing Islamic and Western views (Case study of NAJA)

نویسندگان [English]

  • vahid mirzaei 1
  • normohammad Yaghoubi 2
  • zohre moghaddas 3

1 PhD Student in Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Professor of the entire Department of Public Administration, Zahedan Branch, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

In today's competitive environment, organizations are forced to change due to the pressures of the external environment as well as its core. A process can be seen in any change in the organization. Change can be made through individuals, groups and organizations. If the goal is to bring about a successful change, the key factors in the culture of individuals / organizations must be considered. The purpose of this study is to explain the executive strategies of organizational improvement in the light of culture. The importance and innovation of this research is in using the views of Islamic thinkers along with other Western thinkers and also to show the key determinants of success in order to compare methods of improving the organization based on culture. The statistical population of the study includes the NAJA law enforcement personnel, which is 384. The present study is field, survey and applied in terms of nature and purpose. For analysis and relationship between data, Pearson correlation coefficient, regression, Friedman, Skewness and Cronbach's alpha and CVR and CVI coefficients have been used. The correlation coefficient and regression tests show that the conceptual model of the research is 95% reliable and based on the available data, this model is able to express changes. Introduces rational culture as the dominant organizational culture. Also, the maximum and minimum effectiveness are related to the variables of e-government and power distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational improvement
  • organizational culture
  • executive strategy
  • organizational effectiveness
  • NAJA