نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی(گرایش جامعه شناسی سیاسی)،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه علوم سیاسی-اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تجزیه و تحلیل کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ـ اسنادی، وضعیت حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب از جمله رویکردهای نوین به توسعه است که زمینه‌ساز توسعه‌ای مردم‌ سالارانه می‌باشد. از ویژگی‌های اصلی این الگو می‌توان به «پاسخگویی دولت به شهروندان»، «حاکمیت قانون»، «مردم‌سالاری»، «مشارکت»، «حق انتخاب» و... اشاره داشت. در این الگو صاحبان اصلی قدرت، مردم هستند.

این مقاله می‌کوشد با روش در گفتمان های اصولگرایی عدالت خواه و اصلاح طلبی را بررسی و به مقایسه و تحلیل محتوای شاخص های حاکمیت قانون، پاسخگویی و مشارکت در آن گفتمان ها بپردازد. شایان ذکر اینکه گفتمان های یاد شده در قالب رویکرد نظری نهادگرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

سوال اصلی پژوهش این هست که «وضعیت حکمرانی خوب در گفتمانه های اصلاح طلبی و عدالت خواه چگونه بوده است؟». فرضیه اصلی این مقاله بیان می‌دارد که « به نظر می رسد شاخص های حکمرانی خوب(حاکمیت قانون،پاسخگویی و مشارکت) در گفتمان اصلاح طلبی بر توسعه سیاسی و در گفتمان اصولگرایی عدالت خواه بر عدالت اجتماعی تاثیرگذار بوده است.».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The situation of Good governance approaches in Reformist and Principled justic discources (Emphasizing the indicators of rule of law, participation and accountability)

نویسندگان [English]

  • hassan rezaei 1
  • mohammad tohidfam 2
  • ahmad bakhshayesh ardestani 3
  • Hosein Tafazoli 4

1 expert

2 dr

3 dsd

4 fgfgb

چکیده [English]

One of the new approaches to development is a good governance model that provides the basis for a democratic development. The main features of this model can be "government accountability to citizens", "rule of law", "democracy", "participation", and " right to choose", and so on. In this model, the supreme power belongs to the people.

The main question of this research is that "How is thre Good governance dituation mohammad Khatami(seventh and eights) and mahmood Ahmadinejad(ninth and tenth) government?" The main hypothesis of this article is that "It seems(rule of law,accountability,participation )that good governance indicators in the mohammad khatami government have influenced political development in the mahmood ahmadinejad government on social justic."

This paper seeks to compare and analyze the The situation of Good governance approaches in mohammad khatami andmahmood Ahmadinejad to content of the rule of law,accountability and participation in those governments by qualitative analysis using documentary library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance pattern
  • rule of law
  • accountability
  • participation
  • Reformist
  • Principled justic