نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی آمل

چکیده

تعامل با تحولات سریع فرهنگی، اجتماعی و تغییر در الگوها به ویژه در حوزه هنر و از آن جمله قصه پردازی، یکی از چالش های ادیان الهی است. در این راستا دفاع از حریم جاذبیت و جاودانگی اسلام در گرو چگونگی باز تولید دین در گذر از جامعه سنتی به جامعه نوین و اطلاع از ویژگی‌های "سبک زندگی اسلامی" در است. پرسش پژوهش آن است که هنر " قصه دینی" در " سبک زندگی اسلامی" از چه آسیب هایی رنج می برد و چگونه باید خود را از آلایش های« قصه پردازی نو گرای غربی» برهاند. دستاورد پژوهش که به روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به شرح ذیل است: الف : "نگرش سازی" نسبت به آسیب های قصه دینی، به معنای آسیب شناسی از قصه های اسلامی- بومی در راستای استحکام پیام رسانی علمی و تامین اهداف الهی، انسانی، تربیتی « قصه دینی» و اجتناب از آفات « قصه پردازی نو گرای غربی». ب : "راهبرد سازی" در جهت « آسیب زدایی از قصه دینی» و کنکاش از آسیب ها و آفاتی که طی قرون اولیه اسلامی تا حال حاضر، چه در حوزه مفهومی و چه ساختاری، گریبان گیر« قصه دینی» شده است. ج : " راهکارسازی" بمعنای چگونگی فعالیت های اجرایی در ایصال به این هدف و استنباط 22 مورد آسیب قصه دینی و ارایه آن به هنرمندان حوزه ادبیات داستانی اسلامی- بومی و قرآن پژوهان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of religious story from the perspective of Islamic lifestyle

نویسنده [English]

  • Seyed Abdullah esfahani

Faculty member of the Holy Quran University and Sciences - Amol Faculty of Quranic Sciences

چکیده [English]

One of the challenges of divine religions is interacting with rapid cultural and social changes, and changes in patterns, especially in the field of art such as storytelling, is one of them. In this regard, defending the charm and immortality of Islam depends on how religion is reproduced in the movement from traditional to modern society and knowledge of the characteristics of the Islamic way of life. The question of this research is what harms the art of "religious storytelling" in the "Islamic lifestyle" suffers from and how it should be saved from the pollution of "Western modernist storytelling". The result of the research, which has been written by library, descriptive and analytical methods, is as follows: A. "Attitude" towards the harms of religious stories means the pathology of Islamic-indigenous stories in order to better convey scientific messages and fulfill the divine, human and educational goals of "religious stories" without the harms of "Western modernist storytelling". B. "Building a strategy" to "remove the damage from the religious story" and examine the conceptual and structural ills and plagues that have plagued the religious story since the first century of Islam. C. "Creating a strategy" for how to work to achieve the goal and obtain 22 cases of damage to the religious story and present it to the artists of Islamic-indigenous fiction and Quran scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic
  • lifestyle
  • damage
  • religious story
بیقی