نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ,واحد قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تبیین کارکردهای منظومه فرهنگی در ارتقای سطح دلبستگی سازمانی در صنعت مخابرات میباشد. این پژوهش در دو بخش کمّی و کیفی با استفاده از ابزارهای آماری و داده بنیاد با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه عمیق انجام شده است. برای دستیابی به اهداف این تحقیق 37 نفر از خبرگان حوزه صنعت مخابرات به پرسشنامه پاسخ داده و 9 نفر در فرایند مصاحبه همکاری نمودند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد و آمار استنباطی از آزمون تی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهمترین علت عضویت در صنایع مخابراتی کشور ایران خودشکوفایی و تلاش در جهت درک و شکوفا کردن استعدادهای علمی خود کارکنان بوده است. همچنین می‌توان گفت فرهنگ غالب سازمانی می‌تواند بر بیشینه شدن انواع دلبستگی شغلی و از جمله دلبستگی ایمن، شغل شیفتگی و بیشتر از همه دلبستگی ناایمن تأثیر داشته باشد. سایر نتایج حاکی از آن بود که بیشترین دلبستگی شناسایی شده در مطالعه مورد بررسی، دلبستگی از نوع ناایمن است که در مقابل سایر انواع دلبستگی سازمانی خود را نشان می دهد. در ادبیات موجود در فرهنگ‌ سازمانی تاکنون به مدلی در خصوص بررسی تأثیر فرهنگ غالب سازمانی بر دلبستگی سازمانی کارکنان اشاره نشده بود که در این بررسی این تأثیر پرداخته شده است و مدل بر اساس نتایج پژوهش ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the functions of the cultural system in promoting the level of organizational attachment

نویسندگان [English]

  • Amir Mehrian Esfahani 1
  • Nasrin Jazni 2
  • mohammadreza Hamidizadeh 3

1 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran

2 Associate Professor, Department of Business Management, Shaheed Behesti University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Business Management, Shaheed Behesti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the functions of the cultural system in promoting organizational attachment in the telecommunications industry. This research has been done in two parts: quantitative and qualitative, using statistical tools and data base using a questionnaire and in-depth interviews. To achieve the objectives of this study, 37 experts in the field of telecommunications industry answered the questionnaire and 9 people participated in the interview process. Also, for data analysis, SPSS software version 22 and descriptive statistics tests such as frequency and percentage and inferential statistics, t-test were used. The results showed that the most important reason for membership in the telecommunications industry of Iran has been self-actualization and efforts to understand and develop the scientific talents of employees. It can also be said that the dominant organizational culture can maximize the types of job attachments, including secure attachment, job fascination, and most of all, insecure attachment. Other results indicated that the highest attachment identified in the study was insecure attachment, which shows itself in contrast to other types of organizational attachment. In the existing literature on organizational culture, no model has been mentioned to study the effect of dominant organizational culture on organizational attachment of employees, which has been studied in this study and the model was drawn based on the research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational attachment
  • Culture appropriateness
  • Culture system
  • Fascination job
  • Safe attachment
  • insecure attachment
یفیغبغ