نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران dr.abdollahi49@yahoo.com

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌باشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آن‌ها پیشنهاد‌هایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استان‌های مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم می‌کند و دولت تاکنون به‌صورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین به‌موجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، می‌بایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آن‌ها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساخت‌های فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابل‌اجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگان‌های مختلف اقدام کرده و سپس طرح‌های اشتغال‌زا در مناطق مرزی را در اولویت بودجه‌ای قرار دهد و هم‌زمان با ایجاد موقعیت‌های شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of administrative-legal challenges in combating smuggling of goods with the aim of boosting the production of Iranian goods and increasing employment (one of the goals of the resistance economy)

نویسندگان [English]

  • علی حاجت پور قلعه رودخانی 1
  • اسماعیل عبداللهی 2
  • مریم صفایی 3

1 دانشجوی مقطع دکترا، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران dr.abdollahi49@yahoo.com

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده [English]

The fight against smuggling is a necessity to support the country's production capacity. In order to implement the goals of the resistance economy, it is necessary to identify the legal problems in this area and provide suggestions for solving them. This research is a documentary-analytical-descriptive method that seeks to answer the question that from a legal point of view is the reason for the complete failure in the fight against smuggling of goods. It was concluded that there is no legally necessary infrastructure for the full implementation of the laws in this area. In most border provinces, smuggling of goods is the only source of income for the people of those areas, and according to the verses of several principles of the constitution that require the government to provide decent jobs and a prosperous life for citizens and the government has not yet fully implemented these principles. Also, according to the rules of Islamic human rights, such as tolerance, they should be tolerated in order to preserve the only source of income for these citizens. On the other hand, some legal provisions, such as the regulations for the entry of goods by seafarers, are not applicable due to lack of technical infrastructure and full coordination between anti-trafficking units, and it is necessary that the executive Take various actions and then prioritize employment-generating projects in the border areas and at the same time create a job opportunity for these citizens and fight against the smuggling of goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity trafficking
  • Citizenship
  • Tolerance
  • Legislative vacuum
  • Resistance economy
ببطط