نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

3 استادیار گروه ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

ویژگی‌های حکمرانی مناسب برای هر منطقه باید به صورت بومی تعریف شود تا مؤثر و کارآمد باشد. بنابراین، با رویکردی تاریخی و بومی و با توجه به اقدامات افراد مشهور به منظور اداره یک کشور، هدف از این مطالعه بازتاب حکمرانی خوب مبتنی بر نظرات خواجه نظام‌الملک طوسی بود. در این راستا، مطالعه حاضر به روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی، متن سیرالملوک به صورت باز، محوری و انتخابی مبتنی بر رویکرد استقرایی و تحلیل محتوا کدگذاری شد و سپس ابعاد و ویژگی‌های حکمرانی خواجه نظام‌الملک مشخص گردید. در بخش کمی، میزان تکرار کدهای محوری در متن تعیین شد. سرانجام، مدل حکمرانی خوب خواجه نظام‌الملک در قالب ابعاد سیاسی، نظامی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی معرفی شد و سپس، الگوی شناسایی شده با روشی قیاسی با سایر مدل‌های حکمرانی خوب مقایسه و مورد بحث قرار گرفت. همچنین باید اشاره کرد که در نگاه اول، شباهت‌های بسیاری بین الگوی خواجه نظام‌الملک با سایر الگوهای حکمرانی خوب مشاهده می‌شود، اما پس از بررسی جوانب مختلف و قیاس آنها مشخص شد که شباهت‌ها، سطحی و در شکل مفاهیم است و مفاهیم تفاوت‌های ذاتی دارند. در نهایت اینکه پژوهش حاضر در ارائه ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی خوب از دیدگاه خواجه نظام‌الملک و مقایسه آن با سایر مدل‌های حکمرانی خوب، پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Reflection of Good Governance in Sir Al-Moluk of Khajee Nezam al-Mulk Tusi

نویسندگان [English]

  • Shahram Hamdavi 1
  • Karim Kiakojouri 2
  • Seyedeh Zahra Saberi Nikoo 3

1 Master Student in Public Administration, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

2 Assistant Professor, Public Administration, Management & Accounting, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

3 Assistant Professor, Literature, Literature and Humanities, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

چکیده [English]

The good governance features for each region must be defined locally to be effective and efficient. Therefore, with a historical and indigenous approach and considering the actions of famous people to govern a country, the purpose of this study was to reflect the model of good governance based on Khajee Nezam al-Mulk Tusi’s point of view. In this regard, the present study was conducted by mixed-method (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the text of Sir al-Muluk was openly, axially, and selectively coded by inductive method and content analysis, and then, the dimensions and features of governance were determined. In the quantitative part, the repetition rate of each category in the text was determined. At last, the good governance model of Khajee Nezam al-Mulk was introduced in the form of political, military, administrative, social, cultural, legal, and economic dimensions and then, the identified model was compared with other models of good governance in a deductive way. It also should be noted that at first glance, there are many similarities between Khajee Nezam al-Mulk’s model and other good governance models, but after examining the various aspects and their analogy, it became clear that the similarities are superficial and in the form of concepts and concepts have inherent differences. Finally, this study is innovative in presenting the dimensions and components of good governance from Khajee Nezam al-Mulk's point of view and comparing it with other good governance models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Good Governance
  • Sir Al-Moluk
  • Khajee Nezam al-Mulk Tusi