نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

در پاسخ به تغییرات اقتصادی، محیطی و فناوری در دهه‌های اخیر، تحقیقات در نظریه‌های توسعه پایدار به سمت انطباق با مدیریت منابع انسانی و ایجاد یک مدیریت منابع انسانی پایدار متمایل شده است؛ بااین‌وجود ابزار استانداردی برای اندازه-گیری شاخص‌های مدیریت منابع انسانی پایدار وجود ندارد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات ترکیبی متوالی اکتشافی است. شرکت کنندگان بخش کیفی به روش هدفمند انتخاب شدند و پس ازمصاحبه با 16 نفر، اشباع داده‌ها حاصل شد. مقوله ‌ها از طریق مصاحبه و مطالعه ادبیات، شناسایی و کدگذاری و بر اساس آن پرسشنامه ‌‌ای با 60 گویه طراحی شد. برای تعیین روایی محتوای پرسشنامه از نظر پانزده متخصص استفاده شد. روایی سازه و تجزیه و تحلیل داده‌ ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل عاملی تأییدی به دست آمد. میزان پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و آزمون مجدد محاسبه شد. نتایج نشان داد که همه سوالات با مولفه خود بار عاملی مناسبی دارند. نتایج تحلیل، نشانگر برازش مطلوب مدل طراحی شده با داده‌ های تجربی بود و روایی سازه‌ی مدیریت منابع انسانی پایدار هم در سطح سوالات و هم در سطح مولفه ‌ها تأیید شد. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص‌های برازش مدل در دامنه مورد قبول قرار دارند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر این است که داده‌ های پژوهش با ساختار عاملی برازش دارد. پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پایدار با روائی بالا، ابزاری است که برای کاربرد در پژوهش‌های آموزشی و مدیریتی، دارای اعتبار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and evaluation of reliability and validity of the Sustainable Human Resources Management Questionnaire of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza mardani 1
  • sayad nadimidarab 2

1 Associate professor, Department of Public Administration, Imam Hussein Comprehensive University , Tehran , Iran

2 teacher،Human Resources Management Group،Imam Hosein Officer University،tehran،iran

چکیده [English]

In response to economic, environmental, and technological changes in recent decades, research in sustainable development theories has shifted toward adapting to human resource management and creating sustainable human resource management; However, there is no standard tool for measuring the indicators of sustainable human resource management. The present study is a series of consecutive exploratory combined studies. The statistical population of this study included all employees of four selected ministries,. The categories were identified and coded through interviews and literature studies, and a 60-item questionnaire was designed based on them. Fifteen experts were used to determine the validity of the content of the questionnaire. Structural validity and data analysis were obtained by exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. The general structure of sustainable human resource management with the component of organizational effects has the highest impact factor (0.89) and the component of education with economic sustainability has the lowest impact factor (0.17). The results of the analysis showed a good fit of the designed model with the experimental data and the validity of the sustainable human resource management structure was confirmed both at the level of questions and at the level of components. The results showed that the model fit indices in the range are acceptable. Also, the results of confirmatory factor analysis indicate that the research data fit the factor structure. The Sustainable Human Resource Management Questionnaire with high validity is a tool that is valid for use in educational and managerial research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable human resource management
  • reliability
  • validity
  • Results
حاجی زاده، ابراهیم و اصغری، محمد(1390). روش‌ها و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی (به همراه راهنمای SPSS)، تهران: جهاد دانشگاهی.
هومن، حیدرعلی(1395). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: سمت.
Ahmad, S., & Schroeder, R. G. (2002). The importance of recruitment and selection process for sustainability of total quality management. International Journal of Quality & Reliability Management
Aust, I., Brandl, J., & Keegan, A. (2015). State-of-the-art and future directions for HRM from a paradox perspective: Introduction to the Special Issue. German Journal of Human Resource Management, 29(3-4), 194-213
Bai, X., Luo, Z., Lou, T., Pang, J., & Tang, S. (2018). Career intentions of PhD students in nursing: A cross-sectional survey. Nurse education today, 64, 196-203
Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. Resources, Conservation and Recycling, 141, 109-122
Cohen, E., Taylor, S., & Muller-Camen, M. (2012). HRM’s role in corporate social and environmental sustainability. SHRM report, 1, 1-16
Ehnert, I. (2009). Sustainability and human resource management: reasoning and applications on corporate websites. European Journal of International Management, 3(4), 419-438
Ehnert, I., & Harry, W. (2012). Recent developments and future prospects on sustainable human resource management: Introduction to the special issue. management revue, 221-238
Ehnert, I., Harry, W., & Zink, K. J. (2013). Sustainability and Human Resource Management-Developing Sustainable Business Organizations
Ehnert, I., Parsa, S., Roper, I., Wagner, M., & Muller-Camen, M. (2016). Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting practices by the world's largest companies. The International Journal of Human Resource Management, 27(1), 88-108
Guerci, M., & Pedrini, M. (2014). The consensus between Italian HR and sustainability managers on HR management for sustainability-driven change–towards a ‘strong'HR management system. The International Journal of Human Resource Management, 25(13), 1787-1814
Hahn, T., & Figge, F. (2011). Beyond the bounded instrumentality in current corporate sustainability research: Toward an inclusive notion of profitability. Journal of Business Ethics, 104(3), 325-345
Jabbour, C.J.C., Santos, F.C.A., Fonseca, S.A., Nagano, M.S., (2013). Green teams: understanding their roles in the environmental management of companies located in Brazil. J. Cleaner Prod. 46, 58–66
Jackson, S. E., Renwick, D. W., Jabbour, C. J., & Muller-Camen, M. (2011). State-of-the-art and future directions for green human resource management: Introduction to the special issue. German Journal of Human Resource Management, 25(2), 99-116
Järlström, M., Saru, E., & Vanhala, S. (2018). Sustainable human resource management with salience of stakeholders: A top management perspective. Journal of Business Ethics, 152(3), 703-724
Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., & von Streng Velken, I. (2012). Sustainability nears a tipping point. MIT Sloan Management Review, 53(2), 69-74
Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rded.). New York: Guilford Press
Li, J., Tang, G., & Chen, Y. (2012). Firms' human resource in information system and sustainable performance: does their organizational identity matter? The International Journal of Human Resource Management, 23(18), 3838-3855
Macke, J., & Genari, D. (2019). Systematic literature review on sustainable human resource management. Journal of Cleaner Production, 208, 806-815
Renwick, D. W., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green human resource management: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15(1), 1-14
Speth, J. G. (2010). Towards a new economy and a new politics. Solutions, 1(5), 33-41
Stewart, G. L., Courtright, S. H., & Manz, C. C. (2011). Self-leadership: A multilevel review. Journal of Management, 37(1), 185-222
Taylor, S., Osland, J., & Egri, C. P. (2012). Guest editors' introduction: Introduction to HRM's role in sustainability: Systems, strategies, and practices. Human Resource Management, 51(6), 789-798
Wikhamn, W. (2019). Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76, 102-110
Zibarras, L. D., & Coan, P. (2015). HRM practices used to promote pro-environmental behavior: a UK survey. The International Journal of Human Resource Management, 26(16), 2121-2142