نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم اجتماعی ,و عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد واحد کرمان، دانشگاه ازاد اسلامی،واحد کرمان،ایران

2 دکتری تاریخ و عضو هیات علمی گروه الهیات، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار و عضو گروه الهیات، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در شرایط تحریم های اقتصادی بر علیه ایران،حمایت شهروندان از تولید ملی نیازمند زمینه های اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.فرمایشات مقام معظم رهبری بهترین راهکار برای خروج از بن بسط اقتصادی است.در این تحقیق به بررسی رابطه بین انواع مشارکت های مردمی بر حمایت شهروندان از تولید ملی پرداخته ایم .جامعه آماری تحقیق،جمعیت 15 ساله و بالاتر شهر کرمان و تعداد نمونه تحقیق برابر با 400 نفر می باشد که با استفاده از روش های تلفیقی نمونه گیری خوشه ای،طبقه بندی شده متناسب با جنس و سن و سیستماتیک،استفاده شده است.چارچوب نظری تحقیق با تلفیق نظریات اقتصادی و جامعه شناسی همراه بوده و از نظریات رومر و جونز استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حمایت شهروندان از تولیدات ملی، تحت تاثیر مشارکت اجتماعی،هویت حمایتی،شبکه های مجازی و مشارکت حمایتی قرار دارد.این رابطه به گونه ای است که هویت حمایتی بیشترین تاثیر(در حدود 30/0)را بر حمایت شهروندان از تولید ملی دارد.این امر درحالی است که این متغیر خود تحت تاثیر اثر شبکه های حمایتی مجازی(تاثیری در حدود 14/0) است.دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که مذهب و عقاید و باورهای دینی شهروندان مبتنی بر اسلام ناب محمدی،مهمترین عامل ایجاد گرایشات مشارکتی در جهت حمایت از تولید ملی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religion, popular participation, support of national production: a step towards a scientific explanation of Ayatollah Khamenei ideas

نویسندگان [English]

  • ALIREZA sanatkhah 1
  • afshin salehi 2
  • yaser salari 3

1 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University- Kerman Branch, kerman,

2 Assistant professor, Department of Theology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran,

3 Assistant professor, Department of Theology Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran,

چکیده [English]

In the context of economic sanctions against Iran, the support of citizens for national production requires social contexts that must be considered.The words of the Iranian leader are the best way out of this economic situation..This study, we paid examines the relationship between various types of popular participation and citizens support of national production. Research population consisted of all residents of Kerman who were 15 years old and above of which 400 individuals were selected through multi-stage cluster and quota sampling technique. Theoretical framework research is combining economic theory with sociological theory. We have used Jones and Roemer theories. The results show that citizens support of national production, Dependent to social participation, identity protection, virtual networks and protection participation. Identity protection had been greatest impact (0.30) on citizen's support of national production. While this variable is dependent on virtual networks support (0.14).others result shows that religion and Islamic beliefs influence on Attitudes of partnership in support of national production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social participation
  • supportive participation
  • citizen support for national products
  • Support networks
امیدی، رضا (1391). تحلیل برنامه های عمران و توسعه ایران از منظر مؤلفه های برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی و بودجه، دوره 17 ، شماره ،119 زمستان ،ص106-115
ایمان، محمدتقی؛ کیذقان، طاهره (1382). بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)، علوم انسانی الزهرا ، 13-12(44-45):79-107.
تجلی، سید آیت الله (1381). مروری بر برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 1381 شماره 175 و 176 ،179-202 ، http://ensani.ir/file/download/article/20120329111915-2111-16.pdf
سعیدی، علی؛ عندلیب، محمد و کجوری هرج، جواد (1397). شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در تولید ملی با رویکرد توازن حق مدار، اقتصاد و توسعه منطقه ای، دوره جدید، شماره ۱۶ ، پاییز و زمستان.
علمی، زهرا؛ حسینی، سیدامیرحسین و شارع­پور، محمود(1384). سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد، تحقیقات اقتصادی،239– 296 . 
فتح اللهی، جمال؛ متوسلی، محمود؛ مؤمنی، فرشاد و نجفی، سید محمدباقر(1393) مقدمه ای بر شاخص های بومی اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی، برنامه ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵) تابستان. 
قادری، سیمین؛ دهمرده، نظرو شهرکی، مهدی(1392). تأثیر زیرساخت­های اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، شماره 8، پاییز ،  صص 68- 41 .
لهسایی زاده، عبدالعلی(1389). جامعه ­شناسی توسعه، تهران: انتشارات پیام نور.
مهرگان، نادر؛ سپهبان قره بابا، اصغر و لرستانی، الهام (1393).  تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1346 – 1386، مجله نامه مفید، شماره 93، زمستان، ص 153.
میرجلیلی، سید حسین(1397). حمایت از تولید ملی در تجربۀ اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست­های نئولیبرال و تحلیل سیاست­های نئوساختاری، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال هجدهم، شماره ۹ (پیاپی ۶۱)، آذر ماه، ص 273-292.
Arrow, K.J.& Dasgupta, P. &Maler, K.G. (2003). The Genuine Savings crieron and the Value of populatin. Economic Thory 21.217-225
Grootaert,christiaan ,1996, "social capital :The Missing link ?,in Monitoring Environmental  progress-Expanding the Measure of wealth ",Washington D.C:the world bank
Grootaert,C.and T.Bastelaert (2002),The Rol of social capital in Development, Cambridge:cambridge univ. press
Lua,Yao (2013) Social capital and economic integration of migrants in urban China, Social Networks, Volume 35, Issue 3, July 2013, Pages 357–369
Putnam, R. D (2000), Bowling Alone. the collapse and Revival of American community, New York: simon and Schuster
Svendsen,G.L.H.and G.T. svendsen (2000), "Measuring  social capital : the Danish CO-Operative Dairy Movement ,'SOCIOLOGY Ruralis.40(1),72-86
Voicu, Bogdan (2011/1/1), Eastern Europeans and their lower levels of Bridging Social Capital: Between individual and societal determinants, htmlwww.iccv.ro/valori/conferinte
Wong, Sam (2013) From Economic Meltdown to Social Crunch: Lessons about Social Capital and Economic Crises, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 72, 5 February 2013, Pages 107–119
Woodhouse, Andrew (2006) Social capital and economic development in regional Australia: A case study, Journal of Rural Studies, Volume 22, Issue 1, January 2006, Pages 83–94
Woolcoch, Michael;Maryan Deepa (1999) ,"social capital Implication for Development theory, Research and policy ",work   Bank research obseruer, vol :15