نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

2 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده مسئول

3 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی

چکیده

مقاله حاضر با هدفِ ارائه معنایِ اجتماعی «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان درصددِ پاسخگویی به این سؤال می باشد که: «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان چه معنایی داشته و پدیده مرکزی، مقوله هسته و مقولات محوری و عمده پیرامون معنایِ «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان کدامها هستند؟ روش به کاربسته با توجه به مسئله و سؤال پژوهش؛ همچنین استراتژی اتخاذ شده، گرندد تئوری یا نظریه­ برپایه بوده و جمع ­آوری اطلاعات نیز از طریق تکنیک مصاحبه عمیق صورت گرفته است. «کار» در پژوهشگاه رویان؛ در قالب دو فرآیند «فعّالیّت­ های علمی» و «فعّالیّت­ های اجرایی» به صورت همزمان و به موازات هم در جریان بوده و در مواجهه با زمینه ­ها؛ معانی متفاوت هفت­ گانه پیدا می کند. در سطح اوّل یا در بُعد ارگانیستی، «کار» معنی «فعّالیّت»؛ در سطح دوّم یا خانواده معنی «معیشت»؛ در سطح سوّم یا بعد اجتماعی «کار» معنی «خدمت»؛ در بُعد سازمانی و در سطح چهارم «کار» معنی اعتلای سازمان و انجام «مأموریت»؛ در بعد ملّی و در سطح پنجم «کار» معنی «جسارت»؛ در زمینه بین ­المللی و در سطح ششم «کار» معنی «عزّت»؛ و در آخرین سطح یا بُعد معنوی؛ «کار» معنی «عبادت» می­ دهد. در تمامی سطوح هفت ­گانه، «کار» معنیِ رفع نیازی اساسی می ­دهد. پدیده­­ مرکزیِ برآمده از داده ­ها «رویش مبارک» می ­باشد؛ که هم وجه تقدّس و تبّرک دارد و هم حکایت از حرکت و رشد می ­باشد. این دو وجه چنان در هم تنیده ­اند که تصور یکی بدون دیگری معنی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The social meaning of work with the staff of Royan Research Institute (RRI) affiliated with the ACECR

نویسندگان [English]

  • hashem vaezi 1
  • aboutorab talebi 2
  • ardeshir entezari 3
  • mohammadreza pourabedi 4

1 PhD student in Cultural Sociology, Allameh Tabataba'i University & Faculty member of (ACECR) branch of Tehran University

2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University Corresponding Author

3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University

4 Assistant Professor and Vice Chancellor for Research of The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)

چکیده [English]

The present article aims to provide the social meaning of "work" to the staff of Royan Research Institute (RRI) to answer the question that: What does "work" mean for the staff of (RRI) and what are the central phenomenon, the core category and the central categories around the meaning of "work" for the staff of (RRI) ? The method used according to the research problem and question; Also, the adopted strategy is based on a grounded theory and the information is collected through an in-depth interview technique. "Work" at (RRI); In the form of two processes, "scientific activities" and "executive activities" are going on simultaneously and in parallel and in the face of the fields; It has seven different meanings. At the first level or in the organic dimension, "work" means "activity"; At the second level or family means "livelihood"; At the third or social level, "work" means "service"; In the organizational dimension and in the fourth level, "work" means the promotion of the organization and the fulfillment of the "mission"; In the national dimension and in the fifth level, "work" means "courage"; In the international context and at the sixth level, "work" means "honor"; And at the last level or spiritual dimension; "Work" means "worship." At all seven weekly levels, "work" means meeting a basic need. The central phenomenon derived from the data is "happy growth"; At all seven weekly levels, "work" means meeting a basic need. The central phenomenon derived from the data is "happy growth"; These two aspects are so intertwined that it is meaningless to imagine one without the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • Social Meaning
  • work
  • The Social Meaning of Work
احمدی، سیروس(1391). بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، جامعه ­شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)،دوره 23، شماره 2، صص 40-21
­ استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت(1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ­ها و شیوه­ ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
­ استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1394) مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمه ابراهیم افشار، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
­­ انتظاری، علی و کرمانی، محسن(1394). تبیین عوامل اجتماعی و فردی مؤثر بر فرهنگ کار (مورد مطالعه، کارکنان صنایع شهرستان کاشان)، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شماره2، پیاپی، 29 ، صص 29-54 .
­ انتظاری، علی و جدائیان، مرضیه(1390). بازنمایی فرهنگ کار در کتا‌ب‌های داستانی کودکان، راهبرد فرهنگ شماره14  و 15، صص 228- 205 .
ایمان، محمد تقی؛ محمدیان، منیژه(1387). روش ­شناسی نظریه بنیادی، فصلنامه روش ­شناسی علوم انسانی، سال 14، شماره 56 ، صص 54-31 .
­ زندی ­پور، طیبه (1384). آسیب­ شناسی فرهنگ و اخلاق کار، مجله تازه ­ها و پژوهش ­های مشاوره، جلد 4، شماره 16، صص 62- 47 .
­ ساسانى، فرهاد (1389). معناکاوى: به سوى نشانه­ شناسى اجتماعى، تهران: نشر علم.
طالبی، ابوتراب و براق ­علی­پور، الهه (1394). «گونه­ شناسی زیارت و دین­داری زائران، معناکاوی کنش زیارت زائران امام رضا (ع)»، فصل­نامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی) تابستان، شماره 69 ، صص 78 تا 109.
­ طالبی، ابوتراب؛ موسوی، زهرا (1391). «درک اجتماعی از زمان و عوامل شکل‌دهنده آن»، جامعه ­شناسی تاریخی، دوره 4 شماره 1، صص 53- 25 .
­ عسرتی، محمدرضا (1393). «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق کار در بین کارکنان دستگاه­ های اجرایی شهرستان ایلام»، همایش بین المللی مدیریت.
فرهادی، مرتضی (1390). «حرکت و کار در اندیشه و آیین­ های ایرانی و یونانی- رومی (بستگی ­های کار و نظام اجتماعی در فلسفه و ادیان ایرانی- اسلامی و یونانی- رومی و یهودی – میسحیایی)»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 55 ، صص 56-1.
فرهادی، مرتضی (1390). «فروهشتگی ده و کژبالشی شهر ایرانی (کاهندگی فرهنگ تولیدی و افزایندگی فرهنگ مصرفی در ایران)»، پژوهش­های انسان ­شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی سابق)، سال اول، شماره 2 ، صص 28 -7 .
فرهادی، مرتضی (1390). «کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین»، جامعه ­پژوهی فرهنگی، شماره 1 (پیاپی 3)، صص 168- 139.
فرهادی، مرتضی (1391). صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ (آسیب ­شناسی روند توسعه پایدار در ایران)، دانش بومی، دوره 1، شماره 1، صص 129- 71 .
فراستخواه، مقصود (1399). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه­ ی برپایه (گرندد تئوری GTM)، تهران: انتشارات آگاه.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی، ضد روش، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمدپور، احمد (1397). روش تحقیق کیفی؛ ضد روش، ویراست دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمدپور، احمد (1397). روش تحقیق کیفی، ضد روش، ویراست دوم، تهران: انتشارات لوگوس.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1394). «عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران؛ وضعیت موجود و چشم­ انداز آتی»، معاونت پژوهش ­های اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی، شهریورماه 1394.
معصومی‌راد، رضا، (1393). «طراحی و سنجش مقیاس اخلاق کار (مطالعه موردی در بین مردان بالای 30 سال شهر تهران)»، فصلنامه علوم اجتماعی، سال هشتم، شماره 3 (پیاپی 26)، صص 250- 231 .
Corbin, J., & Strauss, A. (2008) Basics of qualitative research (3rd Ed.). London: Sage Publications
Giddens, Anthony (1984) the constitution of Society, London, Polity
Glaser, B. & Strauss, A. (1967) Discovery of grounded theory. New Brunswick: Aldine Transaction Publishers
Glaser, B. (1998) Doing grounded theory: Issues and discussions. California: Sociology Press
Higgs, joy (1998), structuring qualitative research theses” in writing qualitative research theses, Sydney: Hampden press