نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری هوشمند اسلامی ایرانی مبتنی بر قدرت نرم در سازمان‌های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. دراین پژوهش سعی شده است ضمن حرکت در مرزهای دانش علم مدیریت و رهبری با تکیه برفرهنگ غنی اسلامی ایرانی ،الگویی بومی ،جامع و به روز ارائه گردد.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان و در بخش کمی 200 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند در بخش کیفی تعداد 20خبره و به روش تصادفی طبقه ای در بخش کمی 132 نفر از مدیران سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پژوهشگر در بخش کیفی پژوهش ابتدا با مصاحبه با خبرگان و اسناد موجود شاخص های الگوی رهبری هوشمندایرانی اسلامی مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی را از روش تحلیل تم احصا نمود. خروجی این مرحله شناسایی 102 شاخص در قالب 17 مولفه اصلی و 28 ریز مولفه بود. بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، مدل رهبری هوشمندایرانی اسلامی مبتنی بر قدرت نرم احصاء و پرسشنامه پژوهش جهت استفاده در بخش کمی طراحی گردید. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد ، عوامل علی و زمینه‌ای رهبری هوشمند بر قدرت نرم در سازمان‌های دولتی تاثیر ندارد، اما عوامل ساختاری رهبری هوشمند بر قدرت نرم تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Islamic intelligent Leadership Model with Soft Power Approach in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • salman jalali 1
  • aleme keikha 2
  • ebrahim haddadi 3
  • abdolali keshtgar 2
  • Amin reza kamaliyan 2

1 phd student

2 faculty member,university of sistan and baluchestan

3 faculty member, zahedan barnch, islamic azad university

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model of Iranian intelligent Islamic leadership based on soft power in selected government organizations in Sistan and Baluchestan province. In this research, while moving within the boundaries of management science and leadership knowledge, relying on the rich Iranian Islamic culture, an indigenous, comprehensive and up-to-date model is presented. It is a sequential exploratory approach. The statistical population of this research in the qualitative section includes experts and in the quantitative section 200 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province. A small number of 132 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province were selected as the sample size. In the qualitative part of the research, the researcher first, by interviewing experts and existing documents, calculated the indicators of the Iranian-Islamic intelligent leadership model based on soft power in government organizations from the theme analysis method. The output of this step was to identify 102 indicators in the form of 17 main components and 28 micronutrients. Based on the opinions of experts and analyzes, the model of Islamic Iranian intelligent leadership based on soft statistical power and research questionnaire was designed for use in the quantitative part. The results of quantitative data analysis with smart PLS software showed that the causal factors and contexts of intelligent leadership do not affect soft power in government organizations, but the structural factors of intelligent leadership affect soft power in government organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Islamic intelligent Leadership Model
  • Soft Power Approach
  • Government Organizations
  • sistan and baluchestan
قرآن کریم
صحیفه امام خمینی ،جلد 16.ص25
ایمانی حسنلویی، مهدی(1395). «الگوی اسلامی-ایرانی مدیریت ورهبری براساس شیوه مدیریت ورهبری امام خمینی (ره)،مقام معظم رهبری وفرماندهان دفاع مقدس»، فصلنامه مدیریت وپژوهش های دفاعی، سال پانزدهم، شماره 83، زمستان 1395، ص31-1.
بیگی، مهدی(1389). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
بینش، مسعود(1385). با اندیشمندان عرصه مدیریت، تهران: رسا.
جعفری­ پناه، مهدی و پوراحمدی،حسین(1391). «قدرت نرم ازدیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفه ­های آن در جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، 3(8): 97-111.
رشنوادی، عباس؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا و الوانی، سید مهدی(1395). «الگوی رهبری مبتنی برقدرت نرم در آموزش عالی ایران».مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(3): 669-649.
سنچولی، زینب(1392). «تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسلامی»، فصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی،2 (3):77-102.
سیف، امرالله؛ قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل و سیف پناهی، حامد(1392). «مدل‌یابی روابط توانمندسازی روان‌شناختی، معنویت در کار و امنیت روانی پرستاران»، فصلنامه مدیریت پرستاری، ۲ (۳) :۶۹-۷۹ .
طوسی، علیرضا؛ سنجری، احمدرضا؛ قیومی، عباسعلی و احدی، پرویز(1399). «ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 14(1): 1-19.
فتاحی اردکانی، حسین؛ مسعودنیا، حسین و امام­ جمعه ­زاده، سیدجواد(1397). «تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از دیدگاه جوزف نای (سخت ،نرم و هوشمند)»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 8(18): 130-153.
فرح­بخش، سعید و محمدی، طاهره (1393). «بررسی رابطه رهبری هوشمند و بهداشت روانی دبیران با تعدیل گری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم آباد»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،6(2): 112-95.
قاسمی، مریم(1394). رابطة مؤلفه ­های رهبری هوشمند با استقرار نظام مدیریت کیفیت عام، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
قهرمانی، مسعود وعثمان زاده، بهروز(1398). «رابطه مدیریت اسلامی ایرانی،توسعه منابع انسانی با نقش میانجی شایسته سالاری وپاسخگویی(مطالعه :موردی بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی استان آذربایجان غربی)»، مجله مدیریت بهداشت و درمان ،10(3)، 89-100.
کاظمی، سید علی اصغر (1377). بحران جامعه مدرن، تهران: دفترنشرفرهنگ اسلام.
کیخا، عالمه(1397). رهبری هوشمند، تهران : نشر مرندیز (انتشارات دانشگاه زابل).
کیخا، عالمه؛ هویدا، رضا و یعقوبی، نورمحمد(1396). «بررسی تأثیر رهبری هوشمند برعملکرد آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی»، پژوهش­های مدیریت عمومی، 10(35): 61-83.
عابدی جعفری، حسن وسبزیکار، علیرضا(1391). «مدیریت اسلامی در ایران: بسترها وپیدایش»، دوفصلنامه علمی تخصصی اسلام و مدیریت 1(2): 31-47.
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری به آدرس :http://Farsi.Khamenei.ir
موفق،حسن؛ هاشم­زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ دشمن زیاری، اسفندیار(1399). «ارائه نظریه مدیریت دانش ایرانی اسلامی با راهبرد نظریه ­پردازی داده­بنیاد»، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی،9(15): 175-194.
نای، جوزف اس (1392). آینده قدرت، ترجمه سیدرضا مراد صحرایی، تهران :حروفیه.
نورعلیزاده، رحمان وحاجیوند، علی(1387). «رهبری هوشمند(الگوی جدید رهبری برای سازمان­های هوشمند)»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،5(19): 117-127.
یوسفی، جعفر (1390). «بررسی تطبیقی قدرت نرم در گفتمان اسلامی و لیبرال دموکراسی»، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)و پژوهشکده مطالعات بسیج.
 
Guzmán. V., Muschard. B., Gerolamo. M., Kohl. H., Rozenfeld. H. (2020). Characteristics and Skills of Leadership in the Context of Industry. 17th Global Conference on Sustainable Manufacturing. Procedia Manufacturing 43 (2020) 543–550.
Hartnell.Ch. Kinicki.A. Lambert. L., Fugate.M. (2016). Do Similarities or Differences between CEO Leadership and Organizational Culture Have a More Positive Effect on Firm Performance? A Test of Competing Predictions. Journal of Applied Psychology.101 (6): 846-861.
Holm.M.(2016). Softpower and empire. PoliticalScience publisher. Wileyonline Library. DOI: 10.1002/9781118455074.WBEOE092.
Keikha.A, Hoveida.R, Yaghoubi.NM. (2017).The Development of an Intelligent Leadership Model for State Universities .Vol. 11 No. 1. P. 66–74.
McKeown, A., & Bates, L. (2013). Emotional intelligent leadership: Findings from a study of public library branch managers in Northern Ireland, Library Management, 34(6/7): 462 – 485.
Mitchell.R, Boyle.B. Parker.V. Giles.M. Joyce.P. Chiang.V.(2014). Transformationthrough tension: The moderating impact of negative affect on transformational leadership in teams. Human relations.67 (9):1095-1121.
Tang, H.W., Yin, M., & Nelson, D. (2010). “The relationship between emotional intelligence and leadership practices: A cross‐cultural study of academic leaders in Taiwan and the USA, Journal of Managerial Psychology, 25(8), pp899 – 926.
Yavuzaslan K., Cetin M. (2016) Soft Power Concept and Soft Power Indexes. In: Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (eds) Business Challenges in the Changing Economic Landscape - Vol. 1. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 2/1. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22596-8_28.