نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات)، بجنورد، ایران

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

موضوع مقاله حاضر بررسی و تبیین رابطه عملگرهای مدیریت دانش-مطابق حدیث گوهربار پیامبر مکرم اسلام(ص) متناظر با مدل مفهومی مؤخر از نیومن و کانرد-با عملکرد سازمانی و میانجی گری ساختار سازمانی فرامتن و فنون مدیریت منابع انسانی راهبردی در سازوکار تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی(ره) به‎عنوان نهادی کثیرالخدمت و مستلزم دانش مداری بوده و هدف تعیین و تبیین روابط مثلث مفهومی زیرساخت با عملکرد سازمانِ مورد مطالعه ضمن یک جانمایی صحیح و وام‎دار لنز نظری جهت مدل مفهومی حاضر با ویژگی تبیینی بازپروری انسان سازمانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی، علّی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و به جهت بعد الحاقی مدل که از پیشینه نظری برخوردار نبوده، توسعه ای محسوب می گردد. مطابق اصول نمونه گیری در تحلیل مدل های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزئی آزمون می شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ پرسشنامه ای محقق ساخته با پایایی و روایی تأییدشده بوده است. نتایج نشان می دهد که روابط علّی معنادار بین آرگومان های مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تطبیق یافته با مؤسسات غیرانتفاعی برقرار و لزوم طراحی و پیاده‌سازی سازوکار سازمانیِ ناشی از الگوی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می تواند به‎عنوان یک منبع مطالعه و اقدام، در سازمان های با گرایش ارائه خدمات جامع در نیل به تعالی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive model of organizational performance, following the conceptual triangle of infrastructure (with a review of the precedence of Islamic views on recent theories of knowledge management)

نویسندگان [English]

  • meisam najjaran 1
  • hoseinali bahramzadeh 1
  • Mosayeb Samanian 2

1 public administration, management faculty, islamic azad university bojnourd branch, bojnourd, iran

2 public administration, management faculty, islamic azad university bojnourd branch, bojnourd, iran

چکیده [English]

Subject of the article: Investigating and explaining the relationship between knowledge management actors - according to the hadith of the Holy Prophet of Islam (PBUH) corresponding to Newman and Conrad conceptual model - with organizational performance and mediation of organizational structure, hypertext and strategic human resource management techniques in the organizational mechanism of Imam Khomeini Relief Committee. As a multi-service institution and requires knowledge orientation and the purpose is to determine and explain the relationship between the conceptual triangle of infrastructure and the function under study while a correct and borrowed theoretical lens for the conceptual model with the explanatory feature of organizational human rehabilitation. The research method is descriptive and survey type and is considered as a development in the general category of quantitative research and for the additional dimension of the model. According to the sampling principles in the analysis of structural models that are tested by the partial least squares method, 260 subjects were selected for data collection. The data collection tool was a questionnaire with confirmed reliability and validity. The results show that significant causal relationships between knowledge management arguments, hypertext organizational structure, human resource management techniques and organizational performance adapted to nonprofits are established and the need to design and implement an organizational mechanism resulting from the current model is a prescriptive result of these results. It can be used as a source of study and action in organizations with a tendency to provide comprehensive services to achieve excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Hypertext Organizational Structure
  • Strategic Human Resource Management Techniques
  • Organizational Performance
قرآن کریم.
آمدی، عبدالواحد (1366)، غرر الحکم و دررالکلم، ترجمۀ جماالدین خوانساری، قم: دفتر تبلیغات.
ابطحی، سید حسین و صلواتی،‌ عادل (1385)، مدیریت دانش در سازمان، تهران: پیوند نو.
ابن بابویه، محمد بن علی (1389)، الامالی شیخ صدوق، ترجمۀ ابوالفضل هدایتی، قم: نسیم کوثر.
اسماعیلی، علیرضا؛ رمضان، مجید و علی­عسکری، فهیمه (۱۳۹۷)، تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با نقش میانجی ساختار سازمانی (مورد: صداوسیمای استان قم)، چهارمین همایش ملی علوم و فناوری­های نوین ایران. PFCONF04_214، https://www.civilica.com
بابایی، سکینه؛ نهضتی پاقلعه، غلامعلی؛ پارسا، علی­اکبر؛ حمیدی، حسین (1396)، پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن، تهران: چاپ و نشرکتاب­های درسی ایران.
پاینده، ابوالقاسم (5 مهرماه 1395). نهج الفصاحه. سایت کتاب سبز. http://ketabesabz.com/book/
ساعتچی، محمود، (1396)، روانشناسی کار، تهران، نشر ویرایش، ویراست سوم، چ بیست و هشتم.
سرلک، محمدعلی، حسن فراتی، (1395)، سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته، تهران، انتشارات پیام نور، چ دهم.
سیدجوادین، سیدرضا، (1393)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران، انتشارات نگاه دانش، چ هشتم.
شیرینی، راضیه (1398)، نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان از منظر آموزه‌های اسلامی، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 14 (7)، 157-136.
حبیبی، آرش؛ و عدن­ور، مریم (1396)، مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: جهاد دانشگاهی.
حرانی، ابن شعبه (24 بهمن 1394)، تحف العقول عن آل رسول. سایت کتاب سبز: http://ketabesabz.com/book
حسین‎پور ،سعادت؛ آبادی، جعفر؛ و رنجبری، عباس (1399)، بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن‎آوری اطلاعات در توسعه سازمان‎ها (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ)، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 13 (7)، 224-210.
دادفر محمد؛ نجاری، رضا؛ و میانداری، کمال (1399)، طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت)، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 2 (8)، 215-170.
رابینز، استیفن (1387)، تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. مهدی الوانی و حسن دانائی­ فرد، مترجمان، تهران: صفار.
فاتح ­راد، مهدی، نقوی، محمدحسین، (1392)، دانشگاه حکمت بنیان و قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 461-439.
دادفر محمد؛ نجاری، رضا؛ و میانداری، کمال (1399)، «طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت)»، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 2 (8)، 215-170.
رابینز، استیفن (1387)، تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی. مهدی الوانی و حسن دانائی­فرد، مترجمان، تهران: صفار.
فاتح ­راد، مهدی، نقوی، محمدحسین، (1392)، دانشگاه حکمت بنیان و قلب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 461-439. https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=41715
فقیه ­میرزایی، سمیه؛ و غلامیان، محمدرضا (1388)، ارائه چاچوبی برای انتخاب استراتژی دانش»، فصلنامه مطالعات مدیریت، 19 (59)، 150-127.
کاتر، جان (1383)، رهبری تحول، ترجمه مهدی ایرانژاد پاریزی و مینو سلسله، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
کلینی، محمدبن یعقوب (1379)، اصول کافی (ج 1)، ترجمۀ محمدباقر کمره­ ای، تهران: مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
کوکبی سقی، فهیمه؛ قلی­ پور سوته، رحمت­ الله؛ و پیران­ نژاد، علی (1397)، مطالعه رابطه درگیری مثبت درکار و بهره وری دانش نیروی کار با نقش میانجی­گر ساختار سازمانی، پژوهش ­های مدیریت عمومی، 11 (39)، 247-229.
محمدی ری­ شهری، محمد (1394)، علم و حکمت در قرآن و حدیث (ج 1)، قم: دارالحدیث.
مؤمنی، منصور؛ دشتی، مجتبی؛ سلطان­ محمدی، ندا؛ و بایرام ­زاده، سونا (1396)، مدل سازی معادلات ساختاری با تأکید بر سازه ­های بازتابنده و سازنده، تهران: مؤلف.
میرسپاسی، ناصر، (1394)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران، انتشارات: میر.
نجاران، میثم (۱۳۹۱)، نقدی بردفتر مدیریت راهبرد کاپلان ونورتن: ساختارسازمانی متناسب با تکنیک کارت امتیازی متوازن BSC با رویکرد بررسی فقدان سیناپس های ادراکی ساختاری و کارکردی این مدلواره درسازمان با استفاده از قیاس زوجی نظری. نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، Paper-CMMS 165-01، https://www.civilica.com
Afiouni, F., (2007), HRM and KM: A road map toward improving organizational performance, Journal of American Academy of Business, 11 (2), 124–130
Aleksić, A. & Jelavić, S. R. (2017). Testing for Strategy-Structure Fit and Its Importance for Performance. Management, 22 (1), 85-102
Armstrong M., (2006), A handbook of human resource management practice, London and Philadelphia, published by Kogan Page Limited, Tenth edition
Arthur, J. B., (1994), Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover, Academy of Management Journal, 37 (3), 670–687
Boisot, M. (1995). Information Space: A framework of learning in organizations, institutions and culture. London: Routledge
Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Guilford Press, New York
CEN (European Committee For standardization), (2004), "European Guide to good Practice in Knowledge Management - Part 1: Knowledge Management Framework", Ref. No.: CWA 14924-1:2004
Chin, W., (1998), The partial least squares approach for structural equation modeling, Modern methods for business research, 295–236, London: Lawrence Erlbaum Associates
Chuang, C., Jackson, S. E., & Jiang, Y., (2013), Can knowledge-intensive teamwork be managed? Examining the roles of HRM systems, leadership and tacit knowledge, Journal of Management
Davenport, T. H. & Völpel, S. C. (2001). The rise of knowledge towards attention management. Journal of KM, 5 (3), 212–221
Debowski, S. (2006). KM, Sydney & Melborn, John Willey & Sons
Delaney, J. T., & Huselid, M. A., (1996), The impact of HRM practices on perceptions of organizational performance, Academy of Management Journal, 39 (4), 949–969
Devi, S., (2017), Impact of employee engagement on organizational performance: A study of select private sector banks, IMS Business School Presents Doctoral Colloquium, available at: www.managejournal.com
Dierkes, M., Antal, A. B., Child, J. & Nonaka, I. (2001). Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Oxford University Press, New York
Guest, D. E., (1997), HRM and performance: A review and research agenda, International Journal of HRM, 8 (3), 263–276
Guest, D. E. (2017). HRM and employee well-being: towards a new analytic framework. HRM Journa. 27 (1), 22–38
Haesli, A., & Boxall, P., (2005), When KM meets HR strategy: An exploration of personalization retention and codification recruitment configurations, International Journal of HRM, 16 (11), 1955–1975
Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2001), Strategic Management Theory: An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, Boston, 5th ed
Hoffmann, A. O. I. & Ketteler, D., (2015), How experiences with trading a company’s stock influence customer attitudes and purchasing behavior, International Journal of Bank Marketing, Vol. 33 No. 7, Emerald Group Publishing Limited
Jackson, S. E., Schuler, R. S. & Jiang, K. (2014). An aspirational framework for strategic HRM. Academy of Management Annals, 8, 1–56
Kaplan, R, S. & Northon, D, N. (2005). the Office of Strategy Management. Harvard business review press
Koch, M. J., & McGrath, R., (1996), Improving labor productivity: HRM policies do matter, Strategic Management Journal, 17, 335-354
Lapiņa, I., Maurāne, G. and Stariņeca, S., (2014), Human resource management models: aspects of knowledge management and corporate social responsibility. Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (2014) 577 – 586
López-Nicolás, C. & Merono-Cerdán, A. (2011). Strategic KM, innovation and performance. International Journal of Information Management, 31, 502–509
Maduenyi, S., Oke, A. O., Fadeyi, O. & Ajagbe, M. A. (2015). Impact of Organizational Structure on Organizational Performance. International Conference on African Development Issues; Social and Economic Models for Development Track, Nigeria
MacDuffie, J. P., (1995), Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry, Industrial and Labor Relations Review, 48 (2), 197–221
McNabb, D. E. (2007). Knoeledge Management in Public Sector a Blueprint for Innovation in Government. New York, ME, Sharpe Inc
Mei Lu, C., Jer Chen, S., Chi Huang, P. & Ching Chien, J., (2015), Effect of diversity on HRM and organizational performance, Journal of Business Research, 68, 857–861
Mills, A. M., & Smith, T. A., (2011), KM and organizational performance: A decomposed view, Journal of KM, 15 (1), 156–171
Mintzberg, H. (1983). Structures in fives: Designing effective organizations. EnglewoodCliffs: Prentice Hal
Newman, B. D. & Conrad, K. W. (2000). A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices and Technologies, Conf. on Practical Aspects of Knowledge Management, Basel, Switzerland, 30-31 Oct
Ogbo, A. N., Chibueze, N. F., Christopher, O. C. & Anthony, I. A., (2015), Impact of Structure on Organisational Performance of Selected Technical and Service Firms in Nigeria, Corporate Ownership & Control, Vol. 13 (1)
Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. The University of Chicago Press
Rajni & Rajbir Singh, (2017), Associating Knowledge Management to Human Resource Management: a Conceptual Study, Innovare Journal of Social Sciences, Vol. 5 (1), 13-16
Robbins, S. P. (1990). Organization Theory: Structure, Design, and Applications. Prentice Hall, Edition 3
eleim, A., & Khalil, O., (2007), KM and organizational performance in the Egyptian software firms, International Journal of KM, 3 (4), 37–66
Setiawan, B. M., Putrawan, I. M., Murni, S. & Ghozali, I. (2016). Effect of Organizational Structure, Leadership and Trust on Job Performance of Employee. International Review of Management and Marketing, 6 (4), 711-721
Sharma, S. C. and Saurab, h. S., (2014), Supporting Knowledge Management through Organizational Structure, IBMRD's Journal of Management and Research, Vol. 3 (1), March.
Shih, H. A. & Chiang, Y. H., (2005), Strategy alignment between HRM, KM, and corporate development, International Journal of Manpower, 26 (6), 582–603
Sobel, M. E. (1982). Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models. Wiley: Sociological Methodology, 13, 290-312
Svetlik, I., & Stavrou-Costea, E., (2007), Connecting HRM and KM, International Journal of Manpower, 28 (3/4), 197‛206
Thompson, J. D., (1967), Organizations in Action, New York: McGraw-Hill
Wang, K. L., Chiang, C., & Tung, C. M., (2012), Integrating HRM and KM: From the viewpoint of core employees and organizational performance,`International Journal of Organizational Innovation, 5 (1), 109–137
Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T. & Kole, M., (2016), Strategic HRM and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation, Procedia - Social and Behavioral Sciences 235, 372 – 381