نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، نویسنده مسئول، تهران. ایران.

2 دکترای تخصصی دانشگاه ادینبرگ، ادینرگ، بریتانیا

3 دکترای تخصصی دانشگاه باکنی،میلان، ایتالیا.

چکیده

بسیج دانشجویی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی که نقشی مؤثر در تحولات گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش دارد، نیازمند هدف گذاری دقیق، تعیین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی مشخص است که توان عظیم دانشجویان را در عرصه‌های مختلف علمی و عملی به کار گیرد و ظرفیت‌های آنان را در مسیر ایفای رسالت‌های تعیین شدۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هدایت نماید. ماهیت این جنبش دانشجویی مبین ویژگی‌های سازمانی غیرانتفاعی است، فلذا ادبیات مقاله بر اساس ادبیات سازمان‌های داوطلبانه غیرانتفاعی سامان یافته است. در سازمانهای غیرانتفاعی مفهوم مأموریت به عنوان اساسی‌ترین رکن در آغاز فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک مورد توجه قرار می‌گیرد. در سازمان‌هایی که در بدو تأسیس قرار دارند، این مفهوم به شکل تدوین مأموریت و در سایر سازمان‌ها به صورت اصلاح مأموریت موجود و دستیابی به مأموریت مطلوب تعبیر می‌گردد. مقاله حاضر به بررسی مأموریت موجود بسیج دانشجویی پرداخته و مبتنی بر روشی کیفی، بر اساس مطالعه تطبیقی با سازمان‌های داوطلبانه بین‌المللی، تحلیل سیستمی و نظرات خبرگان و ذی‌نفعان، مأموریت مطلوب آن را ارائه کرده است. مدل کلی در نظر گرفته شده ترکیبی از مدل‌های برایسون و هکس بوده که در قسمت‌‌های مختلفی تغییرات لازم به منظور بومی‌سازی آن در بسیج دانشجویی اعمال شده است. بر این اساس، مأموریت‌های چهارگانه تربیت نیرو، نقش‌آفرینی عمومی، رشد تخصصی و نقش‌آفرینی تخصصی برای بسیج دانشجویی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategic mission of the student mobilization social movement in the Iranian Islamic model of progress

نویسندگان [English]

  • Alireza Haddadi 1
  • emamian mohammadsadegh 2
  • morteza zamanian 3

1 Tehran University

2 University of Edinburgh

3 italy university

چکیده [English]

Student mobilization, as one of the most important social movements that plays an effective role in various scientific, political, social, cultural and economic developments of the country, needs accurate targeting, determination of specific strategies and programs that enable students to work in various fields of science and Practice and guide their capacities in the direction of fulfilling the missions set by the Iranian Islamic model of progress. The nature of this student movement reflects the non-profit organizational characteristics, so the literature of the article is based on the literature of voluntary non-profit organizations. In nonprofits, the concept of mission is considered as the most fundamental element at the beginning of the strategic planning process. In organizations that are in the process of being established, this concept is interpreted as the formulation of a mission, and in other organizations it is interpreted as reforming the existing mission and achieving the desired mission. The present article examines the existing mission of the student mobilization and based on a qualitative method, based on a comparative study with international voluntary organizations, systematic analysis and the opinions of experts and stakeholders, has provided the desired mission. The general model is a combination of Bryson's and Hux's models, which have been modified in various sections to localize it in student mobilization. Accordingly, the four missions of force training, general role-playing, specialized development and specialized role-playing have been proposed for student mobilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student mobilization
  • non-profit organizations
  • mission development
  • Iranian Islamic model of progress
  • strategic planning. social movement
امامیان، سید محمد صادق و مرتضی زمانیان (1386). «ارائه مدل تدوین مأموریت در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی -مطالعه موردی در یک سازمان شهرداری»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
امامیان، سید محمد صادق و مصطفی زمانیان (1386). برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان، سازمان بسیج دانشجویی
برایسون، جان. ام (1381). برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.
جی دیویدهاینگر و توماس آل. ویلن (1381). مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی و ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
رحیم نیا، فریبرز و دیگران، (1391). «تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط، مطالعة موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس استان خراسان رضوی»، دوفصلنامة راهبردهای بازرگانی، سال نوزدهم، دورة جدید، شمارة 1، صص 121-134.
رضائیان، علی (1380). مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
صبوری، منوچهر (1381). جامعه‌شناسی سیاسی، انتشارات سخن.
فرد آر دیوید (1383).مدیریت استراتژیک، ترجمة سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ششم.
قویدل، حسین و پورنجمی، مجید(1385). تاریخ جنبش دانشجویی ایران. انتشارات: نجم‌الهدی صص 142 –
گزارش طرح و برنامه سالهای متمادی سازمان بسیج دانشجویی
گنجی، شعبانی، باوی (1385). تشکل نظم یافته، مرکز مطالعات سازمان، سازمان بسیج دانشجویی
مشیرزاده، حمیرا (1394). درآمدی نظری بر جنبش‌‌های اجتماعی. تهران‌‌: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
موسوی و دیگران، (1395). ارائه یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 1، صص 1-18
مرام نامه دفتر تحکیم وحدت.
اساسنامه دفتر تحکیم وحدت.
سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در یک نگاه، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی جمعیت هلال احمر، 1384.
آشنایی با حوزه معاونت فرهنگی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1370 الی 1377)
کتابچه راهنمای مربی (1) «تشکیلات و سازمان‌دهی» معاونت آموزشی و پژوهشی، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر. اداره آموزش سازمان جوانان جمعیت هلال احمر. 1382
تاریخچه، اهداف و وظایف صلیب سرخ، جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان، تهیه شده در معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان
سیاست‌ها و استراتژی‌های فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر درباره جوانان، ترجمه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان (جزوه) .
Sommers, B (1991). Relationship between college student organization leadership experience and post college leadership activity. Doctoral dissertation. Oregon State University, OR
A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement”, San Francisco: Jossey-Bass
Bryson, J (2005). Creating and implementing your strategic plan: a workbook for public and nonprfit organizations, John wiley&Sons، second edition
Bryson, John M (1988). “Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations
David Hussey (1991). Strategy and Planning A Manager’s, Guide John Wiley & Sons
David, F. R (1997). “Strategic Management: Concepts and Cases”, Prentice Hall
George L.Morrisey (1996). A Guide to Strategic thinking Building your planning Foundation, Jossey-Bons Publishers. San Francisce
Johnson, G (1999). “Exploring corporate strategy”, Printice Hall
Morrisey, G., L (1995). “A Guide to Strategic thinking Building your planning Foundation”, Jossey-Bons
Rahimnia, F., et al., 2012, Explaining the Interactive Model of Strategic Approach, the Corporate Culture and Environment, a Case study: The Small and Medium Organization of Industrial Town of Tous in Khorasan Razavi Province, Two Quarterly Business Strategies, Vol. 9, No. 1, PP. 121-134. (In Persian)