نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا س تهران ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق بی الملل، تهران

چکیده

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری کلان ملّی خود مد نظر داشته باشند. آموزش هدف چهارم این دستور کار می­باشد. از جمله اهداف آموزشی در برنامه­ی ملی آموزشی 2030 عبارت است از: توسعه پایدار، تساوی جنسیتی، یکسان سازی افراد، خشونت زدایی و ارزش گزاری به هر نوع خانواده . در این مقاله پژوهشگر در دو بخش به بررسی مفهوم خاص خانواده و جایگاه آن در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و سپس با روش تحقیق توصیفی، انتقادی، تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل متن سند ملی آموزشی 2030 یونسکو، تمایزات مفاهیم مد نظر در این سند و خانواده به مفهوم ایرانی اسلامی را بررسی می نماید. نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که آنچه که مورد پذیرش مولفان سند ملی آموزشی2030  است؛ اعتقاد به سکولاریسم می باشد، در حالی که الگوی اهداف  نظام تربیتی- آموزشی ایران شامل: خدا محوری در نظام آموزش، عدالت تربیتی، مبانی ایرانی به عنوان معیار ارزش گزاری، تعلیم و تربیت پژوهش محور، ارزش گزاری به خانواده(زن و مردی که با عقد ازدواج صاحب فرزند شده اند) می باشد؛ در این الگو مفهوم بنیادین خدامحوری در نظام تربیتی و آموزشی است که با استمداد به مبانی اعتقادی عدالت تربیتی را در سیستم تربیتی  و آموزشی به همراه دارد. معیار ارزش گزاری دراین الگو بر مبنای مبانی ایرانی اسلامی است و خانوادهای محترم شمرده می شود که با عقد رسمی زن و مرد صاحب فرزند گردند. به همین سبب به نظر می­رسد تفاوت در ایدئولوژی کلی حاکم بر این سند و اسناد داخلی عدم امکان پیروی از سند ملی آموزشی 2030 را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the family issue with a focus on the role of women in the UNESCO National Education Document 2030

نویسندگان [English]

  • maryam solgi 1
  • soodeh karimi 2

1 university of of alzahra tehran iran

چکیده [English]

The leaders of the UN member states pledged in September 2015 to include the goals of the 2030 Global Sustainable Development Agenda in their national macro-policy. Education is the fourth goal of this agenda. Among the educational goals in the National Education Program 2030 are: sustainable development, gender equality, equalization of individuals, non-violence and valuing any type of family. In this article, the researcher examines the specific concept of family and its place in the relevant laws of the Islamic Republic of Iran in two parts and then with descriptive, critical research method, content analysis using text analysis of UNESCO 2030 national educational document, differences of concepts in This document examines the concept of family in Islamic Iran. The results of this study indicate that what is accepted by the authors of the National Educational Document 2030; Belief in secularism, while the model of the goals of the Iranian educational system includes: God-centeredness in the education system, educational justice, Iranian principles as a criterion for valuation, research-based education, valuation of the family (man and woman who Have a child by marriage); In this model, there is a fundamental concept of God-centeredness in the educational system, which brings educational justice in the educational system by using the doctrinal foundations. The evaluation criterion in this model is based on Iranian-Islamic principles and families are considered to have children by formal marriage between a man and a woman. For this reason, it seems that the difference in the general ideology governing this document and the internal documents makes it impossible to follow the 2030 national educational document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • marriage
  • emerging forms of family
  • woman
  • National Educational Document 2030
  • Islamic Republic of Iran