نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

3 .استادیار گروه فلسفا و حکمت اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

جنبش نرم افزاری و تولید علم دینی )بالاخص در حوزه مطالعات علوم انسانی( یکی از مهمترین مسایل مطرح در مجامع علمی ایران )اعم از حوزوی و دانشگاهی( طی سالیان اخیربوده که البته  با نشیب های زیادی نیز همراه بوده است. اما با اعتقاد برخی این فعالیت ها آنچنان ها باید و شاید در خور ماهیت، اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی نبوده و در واقع با آسیب ها و موانع مختلفی دست با گریبان بوده است. با توجا با همین موضوع، این مقاله در پی آن است ها با بهره گیری از روش نسبتا بدیع گرندد تئوری )نظریه داده بنیاد( و با استفاده از دیدگاه های 12 تن از اساتید و صاحب نظران مطرح این حوزه ه با استفاده از نمونه گیری نظری )مبتنی بر هدف( انتخاب شده اند، موانع پیش روی تولید علم دینی )با تأکید بر حوزه علوم انسانی( را تبیین و آسیب شناسی نماید در نهایت با طی نمودن مراحل مختلفِ روش مزبور، این موانع را در سطح "معرفتی"، "ساختاری" و "ذهنی و اخلاقی" دسته بندی کرده و در پایان با انجام فرآیند کد گذاری های باز، محوری و گزینشی، مدل نظری مناسب برای این مسئله را پیشنهاد می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of barriers to the production of Islamic humanities and the realization of the software movement (using the views of professors and experts in the field of production of religious science)

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohammad mirzaei 1
  • abolfazl zolfaghari 2
  • hassan moradi 3

1 Shahed University / Imam Hossein University

چکیده [English]

The software movement and the production of religious science), especially in the field of humanities studies (one of the most important issues in Iranian scientific societies), both seminary and university, has been in recent years, which of course has been accompanied by many ups and downs. The activities should not have been in line with the nature, goals and ideals of the Islamic Revolution, and in fact it has dealt with various injuries and obstacles, and with this in mind, this article seeks to take advantage of A relatively novel method of grounded theory (data theory theory) (using the views of 12 professors and experts in the field using theoretical sampling) purpose-based (selected, barriers to the production of religious knowledge) with Emphasize the field of humanities (explain and pathology) Finally, by going through the various stages of the method, categorize these obstacles at the level of "epistemological", "structural" and "mental and moral" and finally by performing the code process Open, pivotal and selective layouts suggest a suitable theoretical model for this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious science
  • Islamic humanities
  • software movement
  • pathology
  • data theory