نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، پردیس بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،

3 استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه در تئوری شهرسازی، شهرهای مطلوبی از طرف نظریه‌پردازان غربی ارائه گشته که تأثیر زیادی در شکل‌گیری شهرهای جهان داشته‌اند. این اندیشه‌ها به این دلیل که با الگوی ایرانی‌ـ‌اسلامی همخوانی ندارند، سبب ایجاد نوعی سردرگمی میان شهروندان و طراحان گشته است. پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا، به‌عنوان گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت انجام شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از راهبرد مفهوم‌سازی داده‌بنیاد به بررسی الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا در قالب کتب تألیفی او پرداخته است و به‌دلیل اینکه اندیشة حکمت متعالیه، اوج تفکر فکری‌ـ‌فلسفی ایرانی‌ـ‌اسلامی محسوب می‌شود، آن را جانشینی برای نمونه‌های مطروحة غربی معرفی می‌نماید. روش تحقیق به‌‌صورت کیفی و مبتنی بر استراتژی تحلیلی‌ـ‌توصیفی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای استوار است. توجه به اجتماع در عین توجه به‌فرد، اجتماعی بودن سرشت انسان، فیلسوف بودن حاکمان، توجه به نفس، قوانین توحیدی، توجه به عقل، تعاون و همکاری اجتماع و حرکت جمعی در جهت رسیدن به کمال در میان شهروندان از موارد خاص مورد توجه این فیلسوف شهیر در باب شهر مطلوب بوده است. بیشترین توجه و تأکید این اندیشمند دربارة  شهر مطلوب، ناظر بر سیر ارتقای توجه به زندگانی مادی و معنوی شهروندان و توجه کافی به امور روحانی و معنوی در فضاهای شهری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Iranian-Islamic model of the desirable city in Mulla Sadra's opinion

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Oshrieh 1
  • hassan Sattari Sarebangholi 2
  • Mohammadreza Pakdel 3
  • Aziz Javanpourheravi 4

1 Department of urban planning, International Campus, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz,

2 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Islamic jurisprudence, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Nowadays, in urban planning theory, desirable cities have been proposed by western theorists, which have had a significant impact on the formation of cities in the world. These ideas have caused a kind of confusion among citizens and designers because they do not conform to the Iranian-Islamic model. This research aimed at proposing an Iranian- Islamic model of the desirable city in Mulla Sadra's thought, as a step towards explaining the Iranian- Islamic model of progress. This qualitative research has tried to study the Iranian- Islamic model of the desirable city in Mulla Sadra's thought in his authorial books using the grounded data theory conceptualization. Since the transcendent wisdom is considered as the exaltation of Iranian-Islamic intellectual and philosophical thought, it is introduced as a substitute for the western examples.
The research method was qualitative based on documentary analytical-descriptive approach. Considering society besides individuals, paying attention to the social nature of the human beings, philosopher rulers, attention to self, monotheistic laws, reason, cooperation and collaboration of society and collective movement toward achieving perfection among citizens are special issues mentioned by Mulla Sadra on desirable city. This philosopher emphasizes improving of the material and spiritual life of the citizens and paying enough attention to the spiritual affairs in the urban spaces as main issues in introducing desirable city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • desirable city
  • transcendent wisdom
  • Mulla Sadra
  • community and individual prosperity