نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه فرهنگ و مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اخلاق کار و میزان بهره‌وری پایین در ایران یکی از مسائلی اجتماعی است که جامعه‌شناسان، سیاستگذاران و صاحب‌نظران سازمانی به آن پرداخته‌اند و دلایلی برای این ضعف بر شمرده‌اند. در این باره، مطالعات متنوعی در ادارات و سازمان­های دولتی انجام شده، ولی در این میان جای مطالعه بر روی شرکت‌های خصوصی موفق، خالی بوده است. مطالعة حاضر پژوهشی جامعه‌شناختی است که به مطالعة اخلاق کار و رابطة آن با تقسیم ‌کار بهنجار، در سه شرکت خصوصی  با بهره­وری بالا در سطح شهر تهران پرداخته است. روش مطالعه پیمایش بوده و از ابزار پرسش­نامه استفاده شده است. حجم نمونة 350 نفر برآورد شده که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد‌ه‌اند. نتایج تحقیق در بخش توصیفی نشان می‌دهد که در همة ابعاد متغیر وابسته، یعنی اخلاق کار و همچنین متغیر مستقل (تقسیم کار بهنجار)، شرکت‌های مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده‌اند و در این بین شرکت‌ خدماتی نسبت به شرکت‌های پژوهشی و آموزشی وضعیت مناسبتری داشته ‌است. در بخش استنباطی نیز نتایج حاکی از آن است که تأثیرِ تقسیم کار بهنجار بر اخلاق کار مورد تأیید قرار گرفته و در بین مؤلفه‎های تقسیم کار نیز، مؤلفه‌‌های توسعه و تمایز نقشها با بتای (282/0)، تمرکز بر استعدادها و مهارتها با بتای (211/0) و تماس­ها و تعاملات کارکنان در سازمان با بتای (115/0) به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر اخلاق کار داشته‌اند. اما دو مؤلفه توجه به قواعد و مقررات و همچنین نیاز به تغییر و تخصص‌پذیری در سازمان تأثیری بر اخلاق کار نشان نداده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between normal labor division and work ethic in high productivity private companies in Tehran

نویسندگان [English]

  • mahnaz pourhashemi 1
  • saeid moedifar 2
  • seyed mahmood nejati hoseyni 3

1 member of A.C.E.C.R

چکیده [English]

Work ethic and low productivity in Iran is one of the social issues that sociologists, policymakers and organizational experts have addressed And they have given reasons for this.
various studies have been conducted in government departments and organizations ,But no study has been done on high-efficiency private companies The present study is a sociological study that has been done to study work ethic and its relationship with the division of normal work in three successful private companies in Tehran. The study method was survey and a questionnaire was used. The sample size is estimated to be 350 people who were selected by simple sampling method The results of the research show in the descriptive section, in all dimensions, the dependent variable is work ethic and also the independent variable (normal division of labor) in the studied companies, they had a good situation, and in the meantime, the service company had a better situation than the research and educational companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal division of labor
  • Work ethic
  • private companies
  • Tehran City