نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش «بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره ‏وری نیروی انسانی» است که از نظر روش اجرای تحقیق، توصیفی‌ـ‌پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری این تحقیق را مدیران، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان شاغل در شرکت فولاد هرمزگان تشکیل می ‏دهند که با استفاده از رابطة کوکران، 201 نفر به‌عنوان نمونة آماری مورد نیاز انتخاب شدند. روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ‏بندی شده به‌ صورت پیمایشی (میدانی) است و ابزار جمع ‏آوری داده‏ ها، پرسشنامة محقق ‌ساخته است. روش تجزیه و تحلیل داده‏ ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس، جداول فراوانی، درصد فراوانی و نمودار میله‏ ای) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف ‌ـ‌ اسمیرنوف، آزمون علامت یا نشانة تک نمونه ‏ای، تحلیل واریانس فریدمن و آزمون میانگین) از طریق نرم‏ افزار SPSS انجام شد. یافته ‏های تحقیق حاکی از آن است که با فاصلة اطمینان 95 درصد، از نظر کارکنان سازمان مورد بررسی، اعتقاد به عوامل مختلف اسباب و موانع برکت بر کارایی و اثربخشی کارکنان تاثیر معنا داری دارند. به‌ عبارتی، اعتقاد به مفهوم برکت بر بهره‏ وری نیروی انسانی تأثیر معناداری دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Belief in the Concept of Blessing and Human Resource Productivity (Case study: Hormozgan Steel Co.)

نویسندگان [English]

  • hamidreza sohrab 1
  • davood gholamrezaei 2
  • seyed sadegh bahreyni 2

چکیده [English]

The purpose of this study is "investigating the relationship between belief in the concept of blessings and human resource productivity" which is descriptive-survey in terms of research implementation method and practical in terms of purpose. The statistical population of this study consists of managers, bosses, supervisors and experts working in Hormozgan steel company. Using Cochran's relationship, 201 persons were selected as the required statistical sample. The random sampling method is classified by survey (field) and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, variance, frequency tables, frequency percentage, and bar chart) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, single sample sign or sign test, analysis Friedman’s variance and mean test) were performed by SPSS software. The research findings indicate that with 95% confidence interval, for the employees of the organization under study, believing in the various factors of the causes and obstacles of blessing have a significant effect on the efficiency and effectiveness of employees. In other words, believing in the concept of blessing has a significant effect on human resource productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blessing
  • Efficiency
  • Effectiveness
  • Human Resource Productivity