نقش استراتژی های مسئولیت اجتماعی در ارتقا عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری مبتنی بر نظریه نظام انقلابی
1. نقش استراتژی های مسئولیت اجتماعی در ارتقا عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری مبتنی بر نظریه نظام انقلابی

سید محمود هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

چکیده
  در راستای تکیه گام دوم انقلاب بر نهادها و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب با وجود مشکلات عدیده تحول در بسترهای سازمانی و نهادهای جامعه امری مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی­های ...  بیشتر