مطالعه داده بنیاد تحول و ارتقاء علوم انسانی دردانشگاه از دیدگاه مقام معظم رهبری
مطالعه داده بنیاد تحول و ارتقاء علوم انسانی دردانشگاه از دیدگاه مقام معظم رهبری

محسن شاکری؛ حاتم فرجی دهسرخی؛ سید علیرضا هوشی السادات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی فرایندی تحول و ارتقاء علوم انسانی در دانشگاه از دیدگاه مقام معظم رهبری بود. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن نظریهی دادهبنیاد بود. دادههای مطالعه از 34 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع ...  بیشتر
روایت تدریس اساتید شاخص و طراحی و تبیین مدلی اسلامی-ایرانی
روایت تدریس اساتید شاخص و طراحی و تبیین مدلی اسلامی-ایرانی

وحید واحد جوان؛ سعیده تقی زاده

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401

چکیده
  تدریس جزء مباحثی است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ مدرس و دانشجو، تاثیرگذاری بسیاری بر کیفیت آموزش و در نتیجه دستیابی به اهداف متعالی آموزشی دارد. بنابراین مدل های تدریس از جمله مهم ترین مباحثی است که نظام ...  بیشتر
آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی)
آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی)

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ حسن مرادی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 241-267

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.10.0

چکیده
  جنبش نرم افزاری و تولید علم دینی )بالاخص در حوزه مطالعات علوم انسانی( یکی از مهمترین مسایل مطرح در مجامع علمی ایران )اعم از حوزوی و دانشگاهی( طی سالیان اخیربوده که البته  با نشیب های زیادی نیز همراه بوده ...  بیشتر