نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران)
1. نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران)

وحید صالحی؛ منصور شریفی؛ حبیب الله کریمیان دهقی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 302-324

چکیده
  مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و شهری است که متفکران، در حوزه های مختلف و از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشته اند. کسب مهارت های شهروند، یا به عبارت دیگر تبدیل شدن ...  بیشتر
ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
2. ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

حسن موفق؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 175-194

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.7.7

چکیده
  هیچ مکتبی به اندازة اسلام برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسلام انسان‌ها را از خطر جهل برحذر نداشته است. مدیریت دانش، مفهوم تازه‌ای نیست و بیشتر حاصل کار تمدن‌های قدیمی از جمله ...  بیشتر