رابطه هوش معنوی و سبک‌زندگی اسلامی با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی
رابطه هوش معنوی و سبک‌زندگی اسلامی با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی

مجتبی معظمی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و سبک‌زندگی اسلامی با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش ...  بیشتر
بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی
بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی

سعید غیاثی ندوشن؛ عباس عباسپور؛ کاوه قدمی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 73-88

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1395 انجام شد.روش تحقیق:این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، ...  بیشتر