علم جامعه شناسی در ایران از منظر جامعه شناسان ایرانی
علم جامعه شناسی در ایران از منظر جامعه شناسان ایرانی

علی اسکندری نداف؛ حمید پارسانیا

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  این مقاله در چارچوب «جامعه‌شناسی جامعه شناسی»، به بررسی خودانتقادی های جامعه شناسان ایرانی در مورد وضعیت علم جامعه شناسی در ایران اختصاص دارد. برای این کار، با بهره گیری از ایدة مرتون، جامعه شناسی ...  بیشتر