جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری
جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

محمد باقر میرزایی حصاریان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 48-75

چکیده
  زبان‌ فارسی‌‌ میراثی‌ عظیم‌، باشکوه‌ و بسیار ارزشمند فرهنگی‌ است؛ با این حال، پرسش اساسی آن است که در تمدن نوین اسلامی جایگاه زبان فارسی چگونه خواهد بود و راه‌های دستیابی به آن جایگاه چیست؟ پژوهش ...  بیشتر