محتوانگاری مضامین رسانه توحیدی در آیه 125 سوره نحل با رویکرد تحلیل خوشه ای
محتوانگاری مضامین رسانه توحیدی در آیه 125 سوره نحل با رویکرد تحلیل خوشه ای

محمدعلی میرعلی بیداخویدی؛ حسین اسلامی؛ ابوالقاسم عاصی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1402

چکیده
  گسترش رسانه‌ها در عصر کنونی و نفوذ در کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فردی زندگی بشر موجب شده است که نیاز به رسانه‌ای برای هدایت انسان‌ها به سوی کمال حقیقی بیش از پیش احساس شود که با عنوان «رسانه توحیدی» ...  بیشتر