"حیات معقول" به مثابه "پیشرفت"

حسن یوسف زاده

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 251-277

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.9.7

چکیده
  همواره این پرسش جدی در میان پژوهشگران و سیاستمداران وجود داشته و دارد که پیشرفت چیست و چه شاخص‌هایی دارد؟ تحقیقات زیادی در پاسخ به این پرسش مهم انجام شده است و هر کدام جامعه‌ی آرمانی و پیشرفت را به شکلی ...  بیشتر