الگوی اسلامی ایرانی رفتار و نقش هیأت مدیره شرکت ها در جهت پیشرفت
الگوی اسلامی ایرانی رفتار و نقش هیأت مدیره شرکت ها در جهت پیشرفت

ابوالقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی؛ علیرضا مهرآذین؛ محمدرضا شورورزی

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 226-249

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.8.6

چکیده
  در جوامع و اقتصادهای امروزی، شرکت‌ها نقش مهمی را در پیشرفت هر کشوری دارند. اما قرن اخیر شاهد جرایم، تخلفات و ناکارآمدی هیأت‌مدیره‌های شرکت‌های بزرگ بوده است. این وقایع هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی ...  بیشتر