ارزیابی نقش نهاد بسیج به مثابه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان مهاباد
ارزیابی نقش نهاد بسیج به مثابه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان مهاباد

جمال بیگی؛ ابراهیم قربانی

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 114-134

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.4.2

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش نهاد بسیج به‌عنوان نمادی از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرستان مهاباد هست. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش، یک تحقیق توصیفی ـ همبستگی ...  بیشتر