مدل فناوریهای نرم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت
مدل فناوریهای نرم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

علیرضا عالی پور

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، ، صفحه 38-64

چکیده
  یکی از مهمترین موضوعاتی که متأسفانه در ایران کمتر مورد توجه واقع شده است؛ تجاری سازی علوم انسانی و یا به اصطلاح، "فناوریهای نرم" است. با ارائه ایده الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، توسط مقام معظم رهبری، مسئله ...  بیشتر
شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

سید علیرضا رادمنش؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، ، صفحه 84-126

چکیده
  الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، الگویی است که با انضمامی شدن مبانی بینشی و ارزشی اسلامی پدید می آید که کارآفرینی یکی از مهمترین آنهاست. مفهوم دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم، مدلهای آن و چگونگی تحقق ...  بیشتر