واکاوای آرامش معنوی در معماری بر اساس مفهوم آرامش در متون اسلامی ( نمونه موردی: خانه های اواخر قاجار در ارومیه)
واکاوای آرامش معنوی در معماری بر اساس مفهوم آرامش در متون اسلامی ( نمونه موردی: خانه های اواخر قاجار در ارومیه)

محمد مهدی سروش؛ فرنوش مینوئی؛ منوچهر فروتن؛ آزاده آقالطیفی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1400

چکیده
  نیل به آرامش، هدف نهایی تلاش های آدمی محسوب می شود. در قبال این نیاز فطری، مکاتب الهی و بشری، به ارائه ی راهکارهایی پرداخته اند اما پاسخ به این سوال که خانه به عنوان یکی از اساسی ترین فضاهای زندگی چگونه ...  بیشتر
"حیات معقول" به مثابه "پیشرفت"

حسن یوسف زاده

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 251-277

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.9.7

چکیده
  همواره این پرسش جدی در میان پژوهشگران و سیاستمداران وجود داشته و دارد که پیشرفت چیست و چه شاخص‌هایی دارد؟ تحقیقات زیادی در پاسخ به این پرسش مهم انجام شده است و هر کدام جامعه‌ی آرمانی و پیشرفت را به شکلی ...  بیشتر