شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

سید علیرضا رادمنش؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، ، صفحه 84-126

چکیده
  الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، الگویی است که با انضمامی شدن مبانی بینشی و ارزشی اسلامی پدید می آید که کارآفرینی یکی از مهمترین آنهاست. مفهوم دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم، مدلهای آن و چگونگی تحقق ...  بیشتر