آسیب‌شناسی نظام جبران خدمات نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب در بانک ملی ایران
آسیب‌شناسی نظام جبران خدمات نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب در بانک ملی ایران

بهروز عثمانی؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ غلامرضا رحیمی؛ جعفر بیک زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

چکیده
  پژوهش حاضردرصدد شناسایی آسیب ها و چالش های موجود بانک ملی می باشدتا بتواند الگوی مطلوب نظام جبران خدمات را تببین و طراحی نماید .رویکرد پژوهش به صورت آمیخته و از نوع اکتشافی می باشد. ابزار گردآوری داده ...  بیشتر
شناسایی عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران
شناسایی عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران

بهروز عثمانی؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ غلامرضا رحیمی؛ جعفر بیک زاد

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملی ایران انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه کاربردی است که در قالب یک مطالعه توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان ...  بیشتر