واکاوی تاثیر تعامل و رضایتمندی از مساجد محله‌ای بر کیفیت پایداری اجتماعی شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
واکاوی تاثیر تعامل و رضایتمندی از مساجد محله‌ای بر کیفیت پایداری اجتماعی شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)

سید هادی حسینی؛ رضا خسروبیگی؛ فاطمه نوروزیان

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1400

چکیده
  مساجد یکی از نمودهای مهم جهان بینی اسلامی در قلمرو شهرهای جهان اسلام هستند که همواره تنوعی از کارکردهای مختلف را در شهرها بر عهده داشته‌اند. از میان کارکردهای متنوعی که مساجد همواره نقش آفرینی می‌کرده‌اند، ...  بیشتر