الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)
الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، ، صفحه 9-35

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.1.4

چکیده
  امروزه دانش به یکی از مهم‌ترین ابزاری تسلط بر جوامع مختلف تبدیل شده است. اقتصاد دانش‌بنیان در همه جهات توسعه پیدا کرده و بر بازارهای جهانی حاکم شده است. به درستی می‌توان علم را به‌عنوان یک منبع بسیار ...  بیشتر