جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران
جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران

نفیسه مرصوصی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 125-152

چکیده
  جغرافیای فرهنگی به عنوان دانشی کاربردی به مطالعه روابط انسان و محیط از دیدگاه فرهنگی می‌پردازد. این دانش با احترام به اصل تفاوت ها و تنوعات فرهنگی، بیان می کند تلاش سردمداران جهانی برای ایجاد فرهنگی ...  بیشتر