عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی
عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی

محمدرضا جابرانصاری؛ رضا نجف بیگی؛ سیدمهدی الوانی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 111-124

چکیده
  اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه‌ساز ...  بیشتر