واکاوی نقش راهبری دانشمندان و حاکمان در بالندگی تمدن اسلامی
واکاوی نقش راهبری دانشمندان و حاکمان در بالندگی تمدن اسلامی

رمضان رضائی؛ بهاءالدین قهرمانی نژاد شایق؛ محمد اصغریان دستنایی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، ، صفحه 189-209

چکیده
  «تمدن اسلامی» اصطلاحی است که بخش زیادی از تحقیقات تاریخ نگاری و تمدنی جهان را به خود اختصاص داده است؛ چیستی و چگونگیِ عوامل رویش، خیزش، شکوفایی و بالندگی تمدن اسلام، سوال های مهمی هستند که دانستن ...  بیشتر