دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-214 
4. اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی

صفحه 105-131

نساء زاهدی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات


6. تحقق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 157-183

حسن عزیزی؛ اسماعیل شفیعی؛ علیرضا گلشنی