نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

در راستای تکیه گام دوم انقلاب بر نهادها و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب با وجود مشکلات عدیده تحول در بسترهای سازمانی و نهادهای جامعه امری مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران سامان یافت. از جامعه آماری به حجم 206 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 138 نفر انتخاب گردید. چهار جهت گیری عمده براساس نظریه نظام انقلابی برای استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شامل پیروی از طریق شریعت، همدلی و مؤاسات، تأمین رفاه اجتماعی و تکلیف مداری، پرسشنامه محقق ساخته پژوهش را شکل داد که پس از خبره‌سنجی، ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر 0.78 شد. با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس آزمون یافته های تحقیق نشان داد که استراتژی‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری تأثیر مثبت و معناداری داشتند. هر چهار سوال فرعی پژوهش نیز تأیید شد که از این میان، مسئولیت‌پذیری اخلاقی بیشترین تأثیر را دارا بود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نقش استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی در ارتقا عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری

نویسنده [English]

  • Mahmoud Hashemi

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده [English]

در راستای تکیه گام دوم انقلاب بر نهادها و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب با وجود مشکلات عدیده تحول در بسترهای سازمانی و نهادهای جامعه امری مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران سامان یافت. از جامعه آماری به حجم 206 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 138 نفر انتخاب گردید. چهار جهت گیری عمده براساس نظریه نظام انقلابی برای استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شامل پیروی از طریق شریعت، همدلی و مؤاسات، تأمین رفاه اجتماعی و تکلیف مداری، پرسشنامه محقق ساخته پژوهش را شکل داد که پس از خبره‌سنجی، ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر 0.78 شد. با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس آزمون یافته های تحقیق نشان داد که استراتژی‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری تأثیر مثبت و معناداری داشتند. هر چهار سوال فرعی پژوهش نیز تأیید شد که از این میان، مسئولیت‌پذیری اخلاقی بیشترین تأثیر را دارا بود .

کلیدواژه‌ها [English]

  • مسئولیت اجتماعی
  • عملکرد
  • عملکرد فرهنگی اجتماعی
  • شهرداری